nazwa dokumentu: Nr XL/311/18 z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury- Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku za 2017 rok

Uchwała Nr XL/311/18

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 26 kwietnia 2018 roku

 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury – Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku za 2017 rok.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz.1875 z późn. zm.) i art. 53 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (j. t. Dz. U. z 2018.395) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

 

§ 1

  1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe instytucji kultury – Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku za 2017 rok, stanowiące załącznik do uchwały.
  2. Wynik finansowy – strata w wysokości  48 742,70 zł  należy pokryć z funduszu jednostki.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku oraz Kierownikowi Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
informacje wytworzył:Ewa Szukaa
data dodania: 26 Kwietnia 2018
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Ewa Szukaa / 26 Kwietnia 2018