nazwa dokumentu: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze przetwarzanie w związku z ustawą o systemie oświaty

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze przetwarzanie w związku z ustawą o systemie oświaty

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( Dz. Urz. UE Nr 119)
informuję, iż:

 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Brzostku.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem Burmistrzem Brzostku można się skontaktować poprzez adres e-mail sekretariat@brzostek.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Urząd Miejski w Brzostku, ul Rynek 1, 39-230 Brzostek

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można się skontaktować za pomocą e-mail iod@brzostek.pl  Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

 

- ustalenia prawa do stypendium szkolnego,

- wypłaty stypendium szkolnego.

 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z przepisów Ustawy:

- Ustawa o systemie oświaty

- Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego

- Art. 6 ust. 1 lit. a, c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane Wojewodzie Podkarpackiemu zgodnie z art. 16 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w celu ustalenia czy mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Okres przechowywania danych: 5 lat.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, poprawianie, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem (na zasadach określonych w przepisach RODO)

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI 

Przetwarzanie podanych danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowaniu w tym profilowaniu, o którym mowa art. 22 ust. 1 i 4 RODO

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

 

 

 

 

 

 

 

 
informacje wprowadził:Grzegorz Kudacz
informacje wytworzył:Grzegorz Kudacz
data dodania: 25 Maja 2018
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Grzegorz Kudacz / 25 Maja 2018