nazwa dokumentu: Nr XLI/316/18 z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek

UCHWAŁA Nr XLI/316/18
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 14 czerwca 2018 roku

 

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek.

 

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.  poz. 994 z późn. zm.) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

 

§ 1.  Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzostek na lata 2018-2022, stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/277/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. Rady Miejskiej w Brzostku.

 

§ 2.  Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek na lata 2018-2022, stanowiącym Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/277/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. Rady Miejskiej w Brzostku, wprowadzając następujące zmiany w zakresie przedsięwzięć:

 

1. Projekt pod nazwą "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap IV - Gmina Brzostek, Gmina Tarnowiec", planowany do realizacji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, realizowany w ramach Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle przez Urząd Miejski w Brzostku:

1)       Zmienia się okres realizacji Projektu, wydłużając okres realizacji projektu do 2019 roku.

2)       Zmienia się całkowitą wartość projektu w wydatkach majątkowych (po rozstrzygnięciu przetargu na dwa zadania), ustalając wartość projektu w wysokości 6.900.000,00 zł.

3)       Zmienia się limit wydatków majątkowych w 2018 r. zwiększając limit do kwoty 4.803.267,00  zł i w 2019 r. do kwoty 1.800.000,00 zł.

§ 3.  Określa się (po zmianach) wieloletnią prognozę finansową Gminy Brzostek wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 – 2022, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się (po zmianach) przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.  Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/316/18 Rady

 Miejskiej w Brzostku z dnia 14 czerwca 2018 roku

 

Objaśnienia przyjętych zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzostek na lata 2018 - 2022

 

            Zmiana przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzostek na lata 2018 - 2022, jest spowodowana koniecznością wprowadzenia zmian w wysokościach planowanych wydatków majątkowych gminy w 2018 roku ujętych w wykazie przedsięwzięć, wprowadzeniem nowych wydatków bieżących do planu wydatków budżetowych na 2018 rok oraz wprowadzeniem zmian w planowanych dochodach i przychodach gminy na 2018 rok.

w zakresie dochodów i wydatków majątkowych

W planie dochodów majątkowych w 2018 roku zmniejsza się kwotę dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, o kwotę 1.310.530,00 zł przenosząc wpływ tej dotacji do planu dochodów budżetu 2019 roku w związku z wydłużeniem okresu realizacji Projektu pn. "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap IV - Gmina Brzostek, Gmina Tarnowiec" oraz zmianą harmonogramu płatności.

W planie wydatków majątkowych w 2018 roku dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się wydatki majątkowe na przedsięwzięcie pod nazwą "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap IV - Gmina Brzostek, Gmina Tarnowiec" o kwotę 2.290.600,00 zł w związku ze zmianą planowanych kosztów realizacji po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na realizację dwóch zadań. W tym w roku 2018 o kwotę 490.600,00 zł, a w roku 2019 o kwotę 1.800.000,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki majątkowe na zadania pod nazwą:

- przebudowa dróg gminnych o kwotę 136.101,00 zł,

- termomodernizacja budynku szkoły w Kamienicy Dolnej w kwocie 190.000,00 zł, oraz termomodernizacja budynku szkoły w Smarżowej wraz z przebudową dachu w kwocie 40.000, 00 zł,

- przebudowa domu ludowego w Zawadce Brzosteckiej wraz z budową obiektu małej architektury w Bukowej zwiększenie o kwotę 173.000,00 zł,

- budowa rodzinnego placu rekreacyjnego z urządzeniami rekreacji indywidualnej i obiektami małej architektury w miejscowości Brzostek o kwotę 25.000,00 zł oraz na zadanie pod nazwą poprawa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Brzostek o kwotę 5.000,00 zł,

- Budowa miejsc postojowych na odcinku ok. 50 mb wzdłuż drogi gminnej dz .nr ewid. 555 w miejscowości Nawsie Brzosteckie na terenie Gminy Brzostek o kwotę 77.000,00 zł,

- przebudowa parkingu przy SGPZOZ w Brzostku w kwocie 140.000,00 zł,

- odwodnienie budynku domu ludowego w Głobikówce w kwocie 70.000,00 zł,

-  udzielenie dotacji dla OSP w Skurowej w kwocie8.400,00 zł i OSP w Grudnej Górnej w kwocie 19.000,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wkładu własnego na wydatki inwestycyjne realizowane w ramach programu "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych"  przez PSP w Dębicy,

- budowa oświetlenia drogowego w pasie DK 73 w Bukowej w kwocie 180.000,00 .

3. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 875.000,00 zł na zadaniu planowanym, jako termomodernizacja budynków szkół w Kamienicy Dolnej i Smarżowej oraz budynku mieszkalnego po szkole w Skurowej o kwotę 75.000,00 zł oraz wydatki na wniesienie wkładu do spółki gminnej w kwocie 800.000,00 zł.

w zakresie dochodów i wydatków bieżących

W planie dochodów bieżących zwiększeniu uległy wpływy z tytułu dotacji z budżetu wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy o kwotę 459.280,84 zł oraz z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 33.967,00 zł.

W planie wydatków bieżących w 2018 roku dokonano zwiększenia wydatków bieżących na wypłatę świadczeń społecznych zadań statutowych na łączną kwotę 674.247,96 zł.

            Dokonano zmian w planie przychodów zwiększając plan przychodów na 2018 rok o kwotę 2.170.631,12 zł polegających na wprowadzeniu wolnych środków w łącznej kwocie 3.470.631,12 zł, powstałych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Na podstawie zawartych umów i opracowanych harmonogramów poziom zadłużenia gminy w kolejnych latach kształtować się będzie następująco:

-          na koniec roku 2018 –    11.600.000,00 zł,

-          na koniec roku 2019 –      8.600.000,00 zł,

-          na koniec roku 2020 –      5.600.000,00 zł.

-          na koniec roku 2021 –      2.500.000,00 zł.

 

            W 2018 roku planuje się zaciągnąć kredyt w banku komercyjnym w kwocie 7.800.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów z poprzednich lat w kwocie 3.800.000,00 zł oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Brzostek w kwocie 4.000.000,00 zł w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz na drogach gminnych i powiatowych.

 

Spłata rat pożyczek i kredytów w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

-          na koniec roku 2018 –  3.800.000,00 zł,

-          na koniec roku 2019 –  3.000.000,00 zł,

-          na koniec roku 2020 –  3.000.000,00 zł,

-          na koniec roku 2021 –  3.100.000,00 zł,

-          na koniec roku 2022 –  2.500.000,00 zł.

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
informacje wytworzył:Ewa Szukaa
data dodania: 14 Czerwca 2018
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Ewa Szukaa / 14 Czerwca 2018