nazwa dokumentu: Nr 59/18 z dnia 25 czerwca 2018r.- wydania opinii przez RIO w Rzeszowie o możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaciąganego na wcześniej zaciągnięte kredyty

Zarządzenie Nr  59/18

Burmistrza Brzostku

z dnia 25 czerwca 2018 roku

 

w sprawie: wydania opinii przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie o możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaciąganego na wcześniej zaciągnięte kredyty

 

Na podstawie art. 13 pkt. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 561 z późn. zm.)  oraz art. 91 ust. 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) - Burmistrz Brzostku zarządza, co następuje:

§ 1.

Wnioskuje się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego w banku komercyjnym, w kwocie 3.800.000 zł (słownie: trzy miliony osiemset tysięcy złotych 00/100), zaciąganego z przeznaczeniem na "spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów".

§ 2.

Spłata kredytu nastąpi z dochodów własnych gminy z tytułu podatku od nieruchomości w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Brzostek.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
informacje wytworzył:Ewa Szukaa
data dodania: 25 Czerwca 2018
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Ewa Szukaa / 25 Czerwca 2018