nazwa dokumentu: Nr 57/18 z dnia 15 czerwca 2018r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

 

 Zarządzenie Nr  57/18

Burmistrza Brzostku

z dnia 15 czerwca 2018 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

 

                Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1, art. 258 ust. 1 i art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 11 pkt. 2 i 3 uchwały Rady Miejskiej w Brzostku Nr XXXVII/276/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Brzostek na 2018 rok, Burmistrz Brzostku,  z a r z ą d z a, co następuje:


§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego tj.:  z dnia 22.05.2018 r., znak: F-VI.3111.1.86.2018.


§ 2. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 6.125,00 zł jak załącznik Nr 1 do zarządzenia.

        2. Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości 63.993.049,84 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 7.982.568,33 zł i dochody bieżące w wysokości 56.010.481,51 zł.

 

§ 3. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 6.125,00 zł jak załącznik Nr 2 do zarządzenia.

        2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach na kwotę 71.463.680,96 .

        3. Dokonuje się przeniesień planu wydatków budżetu gminy jak załącznik Nr 3 do zarządzenia.

 

§  4.  Wykonanie zarządzenia powierza się:

1. Skarbnikowi Gminy w Brzostku,

2. Kierownikowi CUW w Brzostku,

3. Kierownikowi M-GOPS w Brzostku

§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§  6.  Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Brzostku

 

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
informacje wytworzył:Ewa Szukaa
data dodania: 15 Czerwca 2018
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Ewa Szukaa / 15 Czerwca 2018