nazwa dokumentu: Nr XLIV/330/18 z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r. Nr XXXVII/276/17 RM w Brzostku z dnia 28 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr XLIV/330/18

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 30 sierpnia 2018 roku

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Nr XXXVII/276/17 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 grudnia 2017 roku.

 

                Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” i „ lit. „i”, oraz pkt.10, art. 60 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239,ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) – Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

§  1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok w następujący sposób:

  1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 147.773,50 , jak Tabela Nr 1 do uchwały.
  2. Dokonuje się przeniesień w planie dochodów budżetu gminy jak Tabela Nr 3 do uchwały.
  3. Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości 64.693.243,87 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 8.042.580,33 zł i dochody bieżące w wysokości 56.650.663,54 zł.

 

§   2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok w następujący sposób:

  1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 147.773,50 zł jak Tabela Nr 2 do uchwały.
  2. Dokonuje sie przeniesień w planie wydatków budżetu gminy jak Tabela Nr 4 do uchwały.
  3. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach na kwotę 70.163.874,99 zł.
  1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 53.957.069,62 zł.
  2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 16.206.805,37 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 15.406.805,37 zł.

     

 §  3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 §  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
informacje wytworzył:Ewa Szukaa
data dodania: 30 Sierpnia 2018
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Ewa Szukaa / 30 Sierpnia 2018