nazwa dokumentu: Nr XLIV/332/18 z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

UCHWAŁA Nr XLIV/332/18

Rady Miejskiej W Brzostku

z dnia 30 sierpnia 2018 roku

 

w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury i Czytelnictwa  w Brzostku

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2018 roku poz. 994, 1000, 1349 i 1432) art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 862 oraz z 2018 r. poz. 152 i 1105), art. 10 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2018 r., poz. 574), Rada Miejska w Brzostku uchwala co następuje:

 

§ 1. Nadaje się Statut Centrum Kultury i Czytelnictwa  w Brzostkuw brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

§ 3. W uchwale  Nr XXI/121/96 Rady Gminy w Brzostku z dnia 12 czerwca 1996 r. w sprawie utworzenia Centrum Kultury i Czytelnictwa uchyla się  § 2.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                         

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
informacje wytworzył:Ewa Szukaa
data dodania: 30 Sierpnia 2018
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Ewa Szukaa / 30 Sierpnia 2018