nazwa dokumentu: Nr XLIV/333/18 z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gmi

                                                                                                                                                                              Uchwała Nr XLIV/333/18

                                                                                                                                                                              Rady Miejskiej w Brzostku

                                                                                                                                                                               z dnia 30 sierpnia 2018 roku

 

w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, zatrudnionych  w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brzostek

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.  Dz.  U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt. 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967) Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla:

1)    pedagoga – 22 godziny,

2)    psychologa – 22 godziny,

3)    logopedy – 22 godziny,

4)    terapeuty pedagogicznego – 22 godziny,

5)    doradcy zawodowego – 18 godzin.

 

§ 2

Traci moc Uchwała Nr XXXIX/277/10 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów i logopedów.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1września 2018 roku.

 

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
informacje wytworzył:Ewa Szukaa
data dodania: 30 Sierpnia 2018
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Ewa Szukaa / 30 Sierpnia 2018