nazwa dokumentu: Nr XLV/337/18 z dnia 8 listopada 2018r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu

UCHWAŁA Nr XLV/337/18

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 08 listopada 2018 roku

 

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „c” i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) – Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Postanawia się zaciągnąć długoterminowy kredyt w kwocie 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

 

§ 2.

1. Spłata kredytu sfinansowana zostanie z dochodów własnych gminy z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2019 - 2022 w następujących ratach:

2019 rok  -     300.000,00 zł

2020 rok  -     300.000,00 zł

2021 rok  -     800.000,00 zł

2022 rok  -     600.000,00 zł.

2.Spłata zobowiązań wekslowych oraz odsetek nastąpi z dochodów własnych gminy z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2018-2022.

 

§ 3.

Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel „in blanco” z deklaracją wekslową.

 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń w gminie.

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
informacje wytworzył:Ewa Szukaa
data dodania: 8 Listopada 2018
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Ewa Szukaa / 8 Listopada 2018