nazwa dokumentu: Nr XLV/340/18 z dnia 8 listopada 2018r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym

Uchwała Nr XLV/340/18

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 8 listopada 2018 roku

 

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym

 

                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 97 ust. 1 i ust.5, w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 36 pkt 2 lit. i), art. 51 ust.4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1508 z późn. zm.) – Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, dla których gminą właściwą miejscowo jest Gmina Brzostek.

§ 2. Pomoc w formie udzielenia schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca w ośrodkach wsparcia przysługuje nieodpłatnie osobom, których dochód ustalony zgodnie z ustawą o pomocy społecznej nie przekracza kwoty kryterium dochodowego określonego w tej ustawie.

§ 3.1. Osobom, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego, pomoc poprzez umieszczenie w ośrodkach wsparcia jest udzielana odpłatnie.

2. Odpłatność, o której mowa w ust. 1 ustalana jest zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej w wysokości określonej zgodnie z poniższą tabelą:

 

Lp.

Procentowy stosunek dochodu osoby przebywającej w ośrodku wsparcia do kryterium dochodowego

Odpłatność osoby przebywającej w ośrodku wsparcia liczona procentowo w stosunku do pełnego kosztu pobytu

1

do 100%

nieodpłatnie

2

powyżej 100% do 130%

do 30%

3

powyżej 130% do 150%

do 50%

4

powyżej 150% do 180%

do 70%

5

powyżej  180% do 200%

do 90%

6

powyżej 200%

  do 100%

 

§ 4. 1. Wysokość odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia ustala się za każdy dzień faktycznego w nich  pobytu. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

2. W przypadku, gdy pobyt osoby w ośrodku wsparcia nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, wysokość odpłatności oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień pobytu, dzieląc kwotę odpłatności przez liczbę dni danego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni pobytu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
informacje wytworzył:Ewa Szukaa
data dodania: 8 Listopada 2018
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Ewa Szukaa / 8 Listopada 2018