nazwa dokumentu: Nr XLV/341/18 z dnia 8 listopada 2018r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Brzostek

   Uchwała Nr XLV/341/2018

       Rady Miejskiej w Brzostku

       z dnia 8 listopada  2018 roku

 

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Brzostek

           

       Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. 2018.994,1000, 1349, 1432) – Rada Miejska w Brzostku  u c h w a l a, co następuje:

 

§ 1. Nadaje się nazwę ulicy Legionów, drodze położonej w Brzostku, łączącej ulicę 11 Listopada  z ulicą M. N. Mysłowskiego, której przebieg oznaczono na załączniku graficznym.  

 

§ 2. Wykonanie  uchwały  powierza  się Burmistrzowi Brzostku.           

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLV/341/18 z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Brzostek

 

Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018. poz. 994, poz.1000, poz. 1349, poz. 1432) do wyłącznej właściwości rady gminy należy: podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazwy ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu  ustawy  z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U z dnia 2017r. poz. 2222 z późn.zm.)

Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Brzosteckiej wystąpił do Burmistrza z  wnioskiem o nadanie nazwy ,,ul. Legionów” nowej drodze prowadzącej od ul. Mysłowskiego do ul. 11 Listopada, położonej w Brzostku.

Wniosek o nadanie nazwy ,,ul. Legionów” został pozytywnie zaopiniowany przez Zebranie Mieszkańców Miasta Brzostek w dniu 29 sierpnia 2018 roku.

Ulica ,,Legionów” obejmuje działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 751/6, 751/7, 751/9, 751/2, 750/5, część 747/2, 763/2, 764, 766/10, 766/12, 766/8, 766/14, 766/16, 767/9, 768/2, 771/2, 772, 773/3 i 774 położone w Brzostku.

 

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
informacje wytworzył:Ewa Szukaa
data dodania: 8 Listopada 2018
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Ewa Szukaa / 8 Listopada 2018