nazwa dokumentu: Nr XLV/342/18 z dnia 8 listopada 2018r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek

Uchwała Nr XLV/342/18

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 8 listopada 2018 roku

 

w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), oraz na podstawie przedstawionej przez Burmistrza Brzostku i zaopiniowanej przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną „Oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek”, Rada Miejska w Brzostku uchwala co następuje:

§ 1

  1. Stwierdza się brak w części aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek”, zwanego dalej „Studium”, przyjętego Uchwałą Nr XIX/135/12 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 sierpnia 2012 roku.
  2. Uznaje się potrzebę zmiany Studium, o którym mowa w ust. 1 – w zakresie określonym w opracowaniu „Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek”, wynikającym z przepisów art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  3. Dopuszcza się przeprowadzanie zmian obejmujących fragmentarycznie obszary Studium, stosownie do realizacji bieżącej polityki przestrzennej Gminy Brzostek, z zachowaniem jednolitości całości dokumentu Studium.

§ 2

  1. Stwierdza się w części brak aktualności:

1)  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „obszaru Kamienica Górna cmentarz”, uchwalonego Uchwałą Nr XXXIII/267/06 Rady Gminy w Brzostku z dnia 30 stycznia 2006 r., zmienionego Uchwałą Nr XII/71/11 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 września 2011 roku;

2)  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzostek w miejscowościach Kamienica Dolna i Gorzejowa - Etap I, uchwalonego Uchwałą Nr XXI/148/12 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 listopada  2012 r.;                                        

3)  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości Kamienica Dolna i Klecie w gminie Brzostek – dla gazociągu DN 700, uchwalonego Uchwałą Nr XXXV/270/14  Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 maja 2014 r.,

  1. Uznaje się potrzebę zmiany planów, o których mowa w ust. 1 – w zakresie określonym w opracowaniu „Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek”, wynikającym z przepisów art. 15 i 16 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  2. Stwierdza się brak aktualności:

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Tarnów-Krosno w Gminie Brzostek, uchwalonego Uchwałą Nr XXIII/215/2000 Rady Gminy w Brzostku z dnia 06.10.2000 r., zmienionego Uchwałą Nr XII/70/11 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 września 2011 r.

  1. Uznaje się, że zmiana planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w ust. 3, nie jest wymagana.

§ 3

Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek” stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                      

 

UZASADNIENIE

 

do Uchwały Nr XLV/342/18 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 8 listopada 2018 r.  w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek

 

Wykonując obowiązek ustawowy, wynikający z art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), dotyczący analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Brzostek, Burmistrz Brzostku sporządził „Ocenę aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek”.

„Ocena” została sporządzona na podstawie analizy w zakresie spełnienia wymogów określonych w art. 10 ust. 1 i 2 oraz w art. 15 i 16 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także przepisów odrębnych w zakresie planowania przestrzennego. W „Ocenie” wzięto również pod uwagę tendencje przekształceń przestrzennych gminy, wynikające z wydanych dla potrzeb inwestycji decyzji lokalizacyjnych oraz stopień zaspokojenia potrzeb inwestycyjnych w gminie. Opracowanie jak wyżej uzyskało pozytywną opinię Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Studium, zarówno w części tekstowej, jak i graficznej, generalnie spełnia wymogi i ustalenia w zakresie uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, określone w art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Należy jednak przewidzieć jego aktualizację – z uwagi na braki wymienione w „Ocenie”, a także punktowe zmiany Studium – dla wyodrębnionych obszarów gminy, szczególnie w obrębie których należy się spodziewać znaczących przekształceń w zagospodarowaniu terenów, w tym w zakresie budowy i przebudowy infrastruktury technicznej, lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz rozwoju działalności gospodarczej. Do czasu jego aktualizacji, Studium w dalszym ciągu stanowić może podstawę gospodarki przestrzennej, stanowiąc dokument kierunkowy, zawierający zbiór wytycznych dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sporządzanych na terenie gminy.

Plany sporządzone na podstawie przepisów obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w znacznym stopniu uwzględniają warunki określone w przepisach ustawy, jak i przepisach odrębnych. Ponadto są one aktualne pod względem ustalonego przeznaczenia terenów, z wyjątkiem przebiegu projektowanego gazociągu wysokoprężnego DN700. W związku z tym należy uznać potrzebę sporządzenia zmiany tych planów, w celu doprowadzenia ich ustaleń do aktualnych potrzeb inwestycyjnych.

Plan miejscowy dotyczący terenu trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Tarnów-Krosno, sporządzony w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, nie spełnia w pełni wymagań obowiązujących przepisów, jednak jego zmiana nie jest konieczna, ze względu na zakończenie inwestycji określonej w planie oraz zakres terenu objętego planem.

Burmistrz Brzostku przekazuje Radzie Miejskiej w Brzostku wyżej wymienioną „Ocenę”, zgodnie z art. 32 ust. 2 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, celem podjęcia stosownej uchwały w sprawie oceny aktualności Studium i planów miejscowych.

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
informacje wytworzył:Ewa Szukaa
data dodania: 8 Listopada 2018
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Ewa Szukaa / 8 Listopada 2018