nazwa dokumentu: Nr XLV/343/18 z dnia 8 listopada 2018r. w sprawie przyjęcia darowizny działki położonej w Kleciach z przeznaczeniem pod regulację stanu prawnego drogi gminnej wewnętrznej

Uchwała Nr XLV/343/2018

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 8 listopada 2018 roku

 

 

w sprawie przyjęcia darowizny działki położonej w Kleciach, na rzecz Gminy Brzostek, z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi gminnej wewnętrznej

 

            Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018.,poz. 994, poz.1000, poz. 1349, poz. 1432) i art. 13 ust. 1 w związku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 121) na wniosek Burmistrza Brzostku - Rada Miejska w Brzostku u c h w a l a, co następuje:

 

§ 1. Postanawia się przyjąć na rzecz Gminy Brzostek darowiznę działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 150/2 o pow. 0,0045 ha, położonej w Kleciach, objętej KW Nr RZ1D/00012686/6, stanowiącej współwłasność osób fizycznych, z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi gminnej wewnętrznej.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.       

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
informacje wytworzył:Ewa Szukaa
data dodania: 8 Listopada 2018
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Ewa Szukaa / 8 Listopada 2018