nazwa dokumentu: Nr XLV/346/18 z dnia 8 listopada 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w Nawsiu Brzosteckim

Uchwała Nr XLV/346/2018

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 8 listopada 2018 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową i zamianę nieruchomości położonej w Nawsiu Brzosteckim.

 

                        Działając na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a”  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018.,poz. 994, poz.1000, poz. 1349, poz. 1432) i art. 15 ust. 1 art. 37 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn.zm) na wniosek Burmistrza Brzostku - Rada Miejska w Brzostku  u c h w a l a, co następuje:

 §1. 1. Wyraża się zgodę na obciążenie służebnością gruntową przejazdu i przechodu nieruchomości ozn. nr ewid. 225/2 o pow. 0,0316 ha jako droga, położonej w Nawsiu Brzosteckim, objętej KW Nr RZ1D/00094340/7, stanowiącej własność Gminy na rzecz każdoczesnych właścicieli działki ozn. nr ewid. 226, objętej KW Nr RZ1D/00011559/0.
2. Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości gruntowej, położonej w Nawsiu Brzosteckim, oznaczonej numerem ewidencyjnym 225/2 o powierzchni 0,0316 ha, wpisanej w księdze wieczystej RZ1D/00094340/7, stanowiącej własność Gminy Brzostek, na nieruchomość położoną w Nawsiu Brzosteckim, ozn. nr ewid.182/1 o pow. 0,2472 ha, objętej Księgą Wieczystą Nr RZ1D/00051434/0, stanowiącej własność osoby fizycznej.

 

§ 2. 1. Zamiana działki stanowiącej własność Gminy Brzostek zostaje dokonana z przeznaczeniem pod budowę drogi gminnej wewnętrznej.

2. Różnica wartości zamienianych nieruchomości uregulowana będzie w formie dopłaty między uczestnikami zamiany.

 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.      

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLV/346/2018 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 8 listopada 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Nawsiu Brzosteckim.

 

Powołany art.15 ust. 1, ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi o możliwości dokonywania zamiany nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych lub osób prawnych. Zamiana nieruchomości następuje w trybie bezprzetargowym, o czym stanowi art. 37 ust. 2 punkt 4 powołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Zgoda na zamianę, której stroną zamiany jest gmina, wymaga uchwały rady gminy zgodnie z art. 18 ust. 2 punkt 9 litera a ustawy o samorządzie gminnym.

            Przedmiotem zamiany jest działka gminna stanowiąca drogę wewnętrzną ozn. nr ewid. 225/2 o pow. 0,0316 ha, objęta KW Nr RZ1D/00094340/7, która jest zamieniana za działkę ozn. nr ewid. 182/1 o pow. 0,2472 ha, objętą KW Nr RZ1D/00051434/0, stanowiącą własność osoby fizycznej.

Zamiana nieruchomości dokonuje się na potrzeby realizacji zadań własnych gminy – drogownictwa.

Powyższa zamiana pozwoli na pozyskanie niezbędnego terenu pod drogę wewnętrzną stanowiącą łącznik drogi gminnej z drogą powiatową, który poprawi warunki komunikacji w miejscowości Nawsie Brzosteckie.

 

 

 

 

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
informacje wytworzył:Ewa Szukaa
data dodania: 8 Listopada 2018
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Ewa Szukaa / 8 Listopada 2018