nazwa dokumentu: Nr XXXVII/260/09 z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy w latach 2010, 2011 i 2012, na zadania inwestycyjne pod nazwą:\\

 

UCHWAŁA Nr XXXVII/260/2009
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 28 grudnia 2009 roku
 

w sprawie: upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy w latach 2010, 2011 i 2012, na zadania inwestycyjne pod nazwą: "budowa kanalizacji w miejscowości Januszkowice i Opacionka" oraz  "budowa  wodociągu w miejscowości Januszkowice i Opacionka". 

 

                Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. „e” art. 58 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591; z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. , Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r., Nr 52, poz. 420) – Rada Miejska w Brzostku uchwala, co  następuje:
 

§ 1

1.       W celu realizacji zadań inwestycyjnych pod nazwą: "budowa  kanalizacji w miejscowości Januszkowice i Opacionka" oraz "budowa  wodociągu w miejscowości Januszkowice i Opacionka", upoważnia się Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego granicę ustaloną w budżecie gminy na 2009 rok, na zadanie pod nazwą "budowa  kanalizacji w miejscowości Januszkowice i Opacionka" w kwocie 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100)  w 2010 roku, 3.000,000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100) w 2011 roku i 3.528.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100) w 2012 roku oraz na zadanie pod nazwą "budowa  wodociągu w miejscowości Januszkowice i Opacionka"  w kwocie 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100)  w 2010 roku, 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) w 2011 roku oraz  1.672.000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) w 2012 roku, w części wartości wskazanych zadań inwestycyjnych do realizacji w latach  2010 - 2012.

2.       Zobowiązanie określone w ust. 1 w łącznej kwocie 10.200.000,00 (słownie: dziesięć milionów dwieście tysięcy złotych 00/100) pokryte zostanie z dochodów własnych gminy w 2010 roku w kwocie 1.000.000,00 zł, w 2011 roku w kwocie 4.000.000,00 zł, oraz w 2012 roku w kwocie 5.200.000,00 zł.
 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 3

                Traci moc Uchwała Nr XXXV/238/2009  Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 20 października 2009 roku w sprawie: upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy w latach 2010 i 2011, na zadania inwestycyjne pod nazwą: "budowa kanalizacji w miejscowości Januszkowice i Opacionka" oraz  "budowa  wodociągu w miejscowości Januszkowice i Opacionka".
 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych w gminie Brzostek.

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
data dodania: 31 Grudnia 2009
data modyfikacji: /
data wyworzenia: / 30 Grudnia 2009