nazwa dokumentu: Nr XXXVII/262/09 z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkól i Przedszkoli w Brzostku

 

Uchwała Nr XXXVII/262/09

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 28 grudnia 2009 roku

 

 

w sprawie zmiany statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli

w Brzostku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591; z 2002 r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r., Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r., Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r., Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r., Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r., Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. , Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009 r., Nr 52 poz. 420) – Rada Miejska w Brzostku u c h w a l a, co następuje:

§ 1

W statucie Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Brzostku uchwalonym uchwałą Nr XVI/88/95 Rady Gminy w Brzostku z dnia 29 grudnia 1995 roku, zmienionym uchwałami Rady Gminy Nr XXIX/170/97 z dnia 14 marca 1997 r. ,Nr IV/31/98 z dnia 29 grudnia 1998 roku, Nr V/50/03 z dnia 7 kwietnia 2003 r. w załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 6 ust. 4 dodaje się zdanie:

„Realizacja remontów bieżących w placówkach oświatowych”.

2. w § 7 ust. 2 wyrazy „Wójta Gminy” zastępuje się wyrazami „Burmistrza Brzostku”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2010 roku.

 

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
data dodania: 30 Grudnia 2009
data modyfikacji: /
data wyworzenia: / 30 Grudnia 2009