nazwa dokumentu: Nr XXXVII/265/09 z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzostku na 2010 rok

 

 Uchwała Nr XXXVII/265/09
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 28 grudnia 2009 roku
 

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej

 Rady Miejskiej w Brzostku na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 a ust. 2 i 4 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591; z 2002 r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r., Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r., Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r., Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r., Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r., Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. , Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009 r., Nr 52 poz. 420) oraz § 85 Statutu Gminy Brzostek –Rada Miejska w Brzostku u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzostku na 2010 rok stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzostku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
data dodania: 30 Grudnia 2009
data modyfikacji: /
data wyworzenia: / 30 Grudnia 2009