nazwa dokumentu: Nr 109/09 z dnia 16 grudnia 2009r.- zmiany w budżecie i ukladzie wykonawczym budżetu w 2009 roku

 

Zarządzenie Nr 109/09
Burmistrza Brzostku
z dnia 16 grudnia  2009 roku
 

w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu w 2009  roku.
 

                Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591; z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. , Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r., Nr 52, poz. 420), art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; z 2006 r., Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, z Nr 249, poz. 1832, z 2007 r., Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr  216, poz. 1370 oraz z 2009 r., Nr 19, poz. 100, Nr 227, poz. 1505) oraz § 10 ust. 3 Uchwały Nr XXVI/176/2009 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok - Burmistrz Brzostku zarządza, co następuje:
 

§ 1

Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok zgodnie z decyzjami Wojewody Podkarpackiego:

1/  Nr 123 z dnia 16.12.2009 roku,

2/  Nr 120 z dnia 10.12.2009 roku.

§ 2

1.        Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 207.700,00 zł jak załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2.        Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 8.000,00 zł jak załącznik Nr 2 do zarządzenia.

3.        Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości 35.435.201,00 zł, w tym dochody majątkowe  w wysokości 1.834.924,00 zł i dochody bieżące w wysokości 33.600.277,00 zł.
 

§ 3

1.        Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 207.700,00 zł jak załącznik Nr 3 do zarządzenia.

2.        Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 8.000,00 zł jak załącznik Nr 4 do zarządzenia

3.        Dokonuje się zmian - przeniesień w układzie wykonawczym planu wydatków budżetu gminy na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.

4.        Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach na kwotę 38.736.701,00 zł
 

§ 4 

Wykonanie zarządzenia powierza się:

1/  Skarbnikowi Gminy w Brzostku,

2/  Kierownik M-GOPS w Brzostku.
 

§ 5

                Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6

                Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Brzostku.

 

 

 

 

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
data dodania: 31 Grudnia 2009
data modyfikacji: /
data wyworzenia: / 31 Grudnia 2009