nazwa dokumentu: XIII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Brzostku - 18 listopada 2019 r

Zawiadomienie

o XIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Brzostku – 18 listopada 2019r. godz. 900

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zwołuję XIII Sesję Nadzwyczajną Rady Miejskiej w Brzostku na dzień 18 listopada 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 900 w sali konferencyjnej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku przy ul. 20-tego Czerwca 4.

 

Proponowany porządek obrad

1.      Otwarcie obrad sesji.

2.      Sprawdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.

3.      Głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

a)  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Nr III/16/18 Rady Miejskiej              w  Brzostku z dnia 28 grudnia 2018 roku

b)  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Brzostek

c)   w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Brzostek

d)  w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Brzostek w 2020 roku

e)   w sprawie zmiany uchwały określającej inkasentów podatków gminnych i ustalenia wynagrodzenia za inkaso

f)    w sprawie zmiany uchwały określającej inkasentów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wynagrodzenia za inkaso

g)  w sprawie upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego

h)  w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych na terenie Gminy Brzostek

i)    w sprawie zmiany Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzostku

j)    zmieniająca Uchwałę Nr XLV/340/18 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym

k)  w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Brzostek oraz Gromadą   Plysky (Ukraina).

4.      Informacja Burmistrza o realizacji uchwał Rady Miejskiej.

5.      Informacja dotycząca przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za 2018 rok.

6.      Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej.

7.      Zamknięcie obrad sesji.

 

Brzostek, 14.11.2019 r.

                                                                                 Przewodniczący Rady

                                                                                                       Marcin Sas

 

Materiały na sesję dostępne pod adresem: http://brzostek.esesja.pl/posiedzenie/ff8d41ec-ba1e-4

 

 
informacje wprowadził:Grzegorz Kudacz
informacje wytworzył:Sylwia Wjcik
data dodania: 15 Listopada 2019
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Sylwia Wjcik / 15 Listopada 2019