nazwa dokumentu: Burmistrz Brzostku ogłasza I przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości położonych w Brzostku

 

 

Informacja o wynikach przetargu na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem pod garaże

 


 

 

Burmistrz Brzostku

ogłasza

I  PUBLICZNY  PRZETARG  USTNY (LICYTACJA)

na dzierżawę nieruchomości położonych w Brzostku–stanowiących własność Gminy Brzostek

 

Przedmiotem dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego  jest grunt przeznaczony pod dwa wolnostojące garaże – grunt położony jest w Brzostku przy ulicy A. Gryglewskiego 5A stanowi własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00022862/7 .

 

Grunt przeznaczony pod dwa garaże o pow. 15 m położony jest w Brzostku przy ulicy A. Gryglewskiego 5A na działce zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym - oznaczonej numerem ewidencyjnym 216/25 o powierzchni 0,1580 ha, stanowiącej własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej RZ1D/00022862/7.

Powierzchnia gruntu pod garaż wolnostojący wynosi 15 m 2 dla każdego garażu.

 

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za 1 m2 powierzchni użytkowej gruntu pod garażem wynosi 1,80 zł + 23 % VAT-u miesięcznie .

 

Stawka czynszu została ustalona zgodnie z Zarządzeniem Nr 139/2018 Burmistrza Brzostku z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia minimalnych miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe i za grunt pod garażem – stanowiących własność Gminy Brzostek .

 

I PUBLICZNY  PRZETARG  USTNY  ODBĘDZIE  SIĘ  W  URZĘDZIE  MIEJSKIM W  BRZOSTKU W SALI   KONFERENCYJNEJ  W  DNIU 20 MARCA 2020 r. O GODZ. 1000 

 

Kwota wadium na dzierżawę każdego gruntu o pow. 15 m 2  wynosi 30,00 zł (słownie :trzydzieści złotych) i płatna jest na konto Urzędu Miejskiego w Brzostku (BSR o/Brzostek Nr 32 8589 0006 0080 0210 2020 0006) do dnia 17 marca 2020r.

Najemca oprócz czynszu dzierżawnego ponosi również opłaty za podatek od nieruchomości oraz wszelkie inne obciążenia związane z dzierżawą gruntu.

Umowa może być zawarta na okres do trzech lat.

Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca  na konto Urzędu Miejskiego.

Wysokość czynszu będzie regulowana corocznie  o średnioroczny wskaźnik  cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2020 rok)

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu.

Wadium może być wniesione w pieniądzu – zgodnie z § 4 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U.2014. 1490 ). Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu najmu, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

 

Burmistrz Brzostku

Wojciech Staniszewski

 

 
informacje wprowadził:Sylwia Wjcik
informacje wytworzył:Grzegorz Kudacz
data dodania: 18 Lutego 2020
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Grzegorz Kudacz / 18 Lutego 2020