nazwa dokumentu: XVIII Sesja Rady Miejskiej w Brzostku - 23 kwietnia 2020 r.

 

Zawiadomienie

o XVIII sesji Rady Miejskiej w Brzostku –  23 kwietnia 2020 r. godz. 1000

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz.506 z późn. zm.) zwołuję XVIII sesję Rady Miejskiej w Brzostku na dzień 23 kwietnia 2020 roku o godz. 1000 na Hali Widowiskowo – Sportowej w Brzostku przy ulicy M. N. Mysłowskiego 11.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Sprawdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

a) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki za worek i pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia z części tej opłaty

b) w sprawie zmiany uchwały Nr IV/29/19 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brzostek

c) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

d) w sprawie zmiany uchwały nr XX/138/16 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

e) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzostek

f) w sprawie przyjęcia darowizny działki położonej w Grudnej Górnej, na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem pod regulację stanu prawnego drogi wewnętrznej

g) w sprawie przyjęcia darowizny działek położonych w Gorzejowej, na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem pod regulację stanu prawnego drogi wewnętrznej

h) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy mieszkaniowej w miejscowościach Brzostek i Zawadka Brzostecka, wg załącznika graficznego nr 1

i) w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego w budżecie gminy 2021 roku

4. Informacja Burmistrza Brzostku o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Brzostku.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzostku.

6. Zamknięcie porządku obrad.

 

Brzostek, 16.04.2020 r.

 

Przewodniczący Rady

Marcin Sas

Materiały na sesję: http://brzostek.esesja.pl/posiedzenie/d6fbfe01-4e4c-4

 
informacje wprowadził:Sylwia Wjcik
informacje wytworzył:Sylwia Wjcik
data dodania: 17 Kwietnia 2020
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Sylwia Wjcik / 17 Kwietnia 2020