nazwa dokumentu: XXV Sesja Rady Miejskiej w Brzostku - 25 listopada 2020 roku

                                                                                                                                                                                                                                                           Mieszkańcy Gminy Brzostek

 

Zawiadomienie

o XXV sesji Rady Miejskiej w Brzostku – 25 listopada 2020 r. godz. 1000

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U.  z 2020 r., poz. 713, poz. 1378) zwołuję XXV sesję Rady Miejskiej  w Brzostku na dzień 25 listopada 2020 roku o godz. 1000 w Hali Widowiskowo – Sportowej  w Brzostku przy ulicy M. N. Mysłowskiego.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Sprawdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

a)  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Nr XV/154/19 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 grudnia 2019 roku,

b)  w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadań inwestycyjnych w 2021 roku,

c)   w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Brzostek w 2021 roku,

d)  w sprawie ustalenia dopłat do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brzostek,

e)  w sprawie powierzenia Gminie Miasta Rzeszów realizacji zadań w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu gminy Brzostek do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie,

f)   w sprawie zmiany Uchwały nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania zmienionej przez uchwałę Nr IV/34/19 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 26 lutego 2019 roku,

g)  w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na     2021 r.,

h)  w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzostek,

i)   w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Brzostek,

j)  w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Grudnej Górnej,

k) w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Siedliskach-Bogusz,

l)  w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Smarżowej,

m) w sprawie przyjęcia darowizny działki położonej w Kamienicy Górnej, na rzecz Gminy Brzostek   z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi wewnętrznej,

n)  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brzostek położonej w Zawadce Brzosteckiej,

o)  w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzostku Nr XIII/145/19 z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych na terenie Gminy Brzostek,

p)  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie nieruchomości stanowiących pasy drogowe i wybudowanych na nich dodatkowych jezdni, które staną się drogami publicznymi gminnymi wybudowanych w ramach inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 73 wraz z budową obwodnic m. Pilzna oraz Brzostka, Kołaczyc i Jasła, na odcinku Pilzno - Jasło".

4. Informacja Burmistrza Brzostku o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Brzostku.

5. Informacja dotycząca przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za 2019 rok.

6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzostku.

7. Zamknięcie porządku obrad.

 

Brzostek, 17.11.2020 r.

 

 
informacje wprowadził:Sylwia Wjcik
informacje wytworzył:Sylwia Wjcik
data dodania: 19 Listopada 2020
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Sylwia Wjcik / 19 Listopada 2020