nazwa dokumentu: XXVII Sesja Rady Miejskiej w Brzostku - 29 grudnia 2020 rok.

 

Zawiadomienie

o XXVII sesji Rady Miejskiej w Brzostku – 29 grudnia 2020 r. godz. 900

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713, poz. 1378) zwołuję XXVII sesję Rady Miejskiej  w Brzostku na dzień 29 grudnia 2020 roku o godz. 900 w Hali Widowiskowo – Sportowej  w Brzostku przy ulicy M. N. Mysłowskiego.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Sprawdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

a) w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Brzostek na 2021 rok,

b) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Brzostek na lata 2021 – 2030,

c) w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Brzostek na rok 2021”,

d) w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzostku na 2021  rok.

4. Przedstawienie planów pracy Komisji działających przy Radzie Miejskiej w Brzostku.

5. Informacja Burmistrza Brzostku o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Brzostku.

6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzostku.

7. Zamknięcie porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady 

Marcin Sas

 

Materiały na sesję: http://brzostek.esesja.pl/posiedzenie/07d8e961-f49c-4

 
informacje wprowadził:Sylwia Wjcik
informacje wytworzył:Sylwia Wjcik
data dodania: 22 Grudnia 2020
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Sylwia Wjcik / 22 Grudnia 2020