nazwa dokumentu: Rejestr Informacji o Środowisku

Wejście do programu RIOS

Zgodnie z ustawą  Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 50 poz. 360 z dnia 28 marca 2006 r.) oraz  ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227), organy administracji publicznej są zobligowane do prowadzenia wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w formie elektronicznej i udostępniania go społeczeństwu za pośrednictwem sieci Internet.

Program RIOS zapewnia realizację przez organy administracji publicznej  obowiazku prowadzenia ewidencji i udostępnienia dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Aplikacja jest w pełni zgodna z obowiązującymi aktami prawnymi.

 
informacje wprowadził:Grzegorz Kudacz
data dodania: 19 Marca 2010
data modyfikacji: /
data wyworzenia: / 19 Marca 2010