nazwa dokumentu: Nr 102/10 z dnia 21 grudnia 2010 r. - zmiany w budżecie gminy na 2010 rok

 

Zarządzenie Nr 102/10
Burmistrza Brzostku
z dnia  21 grudnia  2010 roku
 

w sprawie: zmian w budżecie  gminy  na  2010  rok. 

                Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591; z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. , Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r., Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241), art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1, art. 258 ust. 1 i art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz  § 12 pkt. 4 uchwały Rady Miejskiej w Brzostku Nr XXXVII/261/2010 z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie  budżetu gminy na 2010 rok, Burmistrz Brzostku,  z a r z ą d z a, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2010 rok zgodnie z decyzjami Wojewody Podkarpackiego:  Nr 173 z dnia 10.12.2010 r., Nr 178 z dnia 20.12.2010 r., Nr 181 z dnia 21.12.2010 r.  

§ 2. 1.  Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 116.700,00 zł jak załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 50.000,00 zł jak załącznik Nr 2 do zarządzenia.

3. Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości 44.356.510,00 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości  5.071.012,00 zł i dochody bieżące w wysokości 39.285.498,00 zł. 

§ 3. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 116.700,00 zł jak załącznik Nr 3 do zarządzenia.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 50.000,00 zł jak załącznik Nr 4 do zarządzenia. 

     3. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach na kwotę  49.779.976,00 zł. 

       §  4.  Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu gminy jak załącznik Nr 5 do zarządzenia. 

      §  5.  Wykonanie zarządzenia powierza się:

1.        Skarbnikowi Gminy w Brzostku

2.        Kierownikowi GZOSiP w Brzostku

3.        Kierownikowi M-GOPS w Brzostku 

      §  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§  7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Brzostku.

 

 

 

 

 

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
data dodania: 21 Grudnia 2010
data modyfikacji: /
data wyworzenia: / 21 Grudnia 2010