nazwa dokumentu: Nr 112/10 z dnia 31 grudnia 2010 r. - przekazanie pozostałych środków trwałych w używaniu

 

ZARZĄDZENIE Nr 112/10
Burmistrza Brzostku
z dnia 31 grudnia 2010 roku

 

w sprawie: przekazania pozostałych środków trwałych w używaniu.

    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3  ustawy z dnia 8 marca1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)  Burmistrz Brzostku  z a r z ą d z a  co następuje:

 § 1. Przekazuje się z dniem 31 grudnia 2010  roku z Urzędu Miejskiego w Brzostku pozostałe środki trwałe w używaniu o wartości 336,72 zł  na wyposażenie  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Brzostku.

 § 2. Przekazuje się z dniem 31 grudnia 2010  roku z Urzędu Miejskiego w Brzostku pozostałe środki trwałe w używaniu o wartości 569,40 zł  będące na wyposażeniu Gminnego Centrum Informacji do Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się:

1. Skarbnikowi Gminy w Brzostku

2. Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzostku

3. Kierownikowi Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 
informacje wprowadził:Ewa Szukaa
data dodania: 31 Grudnia 2010
data modyfikacji: /
data wyworzenia: / 31 Grudnia 2010