nazwa dokumentu: Nawsie Brzosteckie

Powierzchnia:

620,48 ha                                                                                                   

Ludność: 

831 osób   

Sołtys: 

Anna Zięba                                                                                             

Skład rady sołeckiej: 

1. Anna Zięba
2. Kazimierz Fryc
3. Maria Kawalec
4. Andrzej Noga
5. Martyna Pietruszewska
6. Maria Trojan
7. Tomasz Trychta

                                                                                   

UCHWAŁA Nr XLV/324/10

RADY MIEJSKIEJ W BRZOSTKU

z dnia 28 września 2010 roku

 

w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Brzostek – sołectwa Nawsie Brzosteckie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 588, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r., Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r., Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) Rada Miejska uchwala statut jednostki pomocniczej Gminy Brzostek w następującym brzmieniu:

 

I.                   Postanowienia ogólne.

§ 1. Statut sołectwa Nawsie Brzosteckie określa:

1/ nazwę jednostki pomocniczej i jej obszar,

2/ organizację i zadania organów sołectwa,

3/ zasady i tryb wyborów organów sołectwa,

4/ zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji,

5/ zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów sołectwa.

 

§ 2. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

1/ sołectwie – należy przez to rozumieć sołectwo Nawsie Brzosteckie,

2/ Zebraniu Wiejskim – należy przez to rozumieć Zebranie Ogólne Mieszkańców

    Sołectwa Nawsie Brzosteckie,

3/ Sołtysie – należy przez to rozumieć sołtysa sołectwa Nawsie Brzosteckie,

4/ Radzie Sołeckiej – należy przez to rozumieć Radę Sołecką sołectwa Nawsie Brzosteckie,

5/ Statucie sołectwa – należy przez to rozumieć Statut Sołectwa Nawsie Brzosteckie,

6/ Statucie gminy – należy przez to rozumieć Statut Gminy Brzostek,

7/ Radzie Miejskiej – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Brzostku,

8/ Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Brzostku.

9/ Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Brzostek.

 

 

§ 3. Sołectwo działa na podstawie:

1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.

    Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.),

2/ ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.1014

    z póź. zm.),

3/ Statutu Gminy Brzostek, przyjętego Uchwałą Nr XXVI/177/2009 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Brzostek

4/ niniejszego statutu.

 

II . Nazwa jednostki pomocniczej i jej obszar.

§ 4. 1. Sołectwo Nawsie Brzosteckie jest jednostką pomocniczą Gminy Brzostek.

2. Sołectwo Nawsie Brzosteckie jest wspólnotą samorządową osób mających miejsce zamieszkania na terenie sołectwa Nawsie Brzosteckie.

§ 5. Sołectwo Nawsie Brzosteckie obejmuje obszar 620,48ha.

 

§ 6. Granice terytorialne Sołectwa są określone na mapie, która stanowi załącznik nr 1 do Statutu.

 

III Organizacja i zadania organów Sołectwa

§ 7. Organami Sołectwa są:
1/ Zebranie Wiejskie
2/ Sołtys

§ 8. 1. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest Zebranie Wiejskie. Organ uchwałodawczy podejmuje uchwały we wszystkich sprawach należących do zakresu działania sołectwa.

2. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwał, jeżeli zostało prawidłowo zwołane oraz uczestniczy w nim, co najmniej 5% uprawnionych do głosowania mieszkańców.

3. Uchwały na zebraniach zapadają zwykłą większością głosów mieszkańców biorących udział w zebraniu w głosowaniu jawnym chyba, że inny tryb wynika z postanowień niniejszego statutu.

§ 9. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy:

1/opiniowanie w części dotyczącej Sołectwa, przedstawione do konsultacji przez Radę Miejską projekty uchwał w sprawie:
a) planu zagospodarowania przestrzennego,
b) planu budżetu na dany rok,
c) zmiany granic i zniesienie Sołectwa,
d) przepisów gminnych w zakresie dotyczącym Sołectwa,
2/ występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza zakres możliwości mieszkańców Sołectwa,
3/ podejmowanie uchwał w sprawie wystąpienia do władz Gminy z wnioskiem o podjęcie budowy, utrzymania, konserwacji i remontów domów ludowych, urządzeń komunalnych dróg
4/ dokonanie okresowych ocen działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej,
5/ inicjowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności Sołectwa.

§ 10. 1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa:
 a) z inicjatywy Rady Sołeckiej,
 b) na pisemny wniosek 20% mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,
 c) na polecenie Rady Miejskiej lub Burmistrza.

2. Zebranie Wiejskie na pisemny wniosek: mieszkańców, Rady Miejskiej lub Burmistrza powinno być zwołane najpóźniej w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku chyba, że wnioskodawca wskaże inny późniejszy termin.

3. Burmistrz może zwołać Zebranie Wiejskie w przypadku, gdy Sołtys nie wykona poleceń określonych w ust. 1 pkt c oraz w przypadku nieobecności Sołtysa lub choroby trwającej dłużej niż 10 dni.

4. Zebrania odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.

§ 11.1.Zawiadomienie o Zebraniu Wiejskim powinno określać dzień, godzinę i miejsce jego odbycia oraz proponowany porządek obrad.

2. Zebranie jest ważne, jeżeli mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem.

§ 12. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

2. Mieszkańcy Sołectwa, o których mowa w ust.1 biorący udział w Zebraniu Wiejskim mają prawo do:

1/ inicjatywy uchwałodawczej,

 2/ udziału w dyskusji nad każdą sprawą objętą porządkiem obrad,

3/ zadawania pytań Sołtysowi, członkom Rady Sołeckiej i obecnym na zebraniu wiejskim przedstawicielom organów gminy,

4/ udziału w głosowaniu.

3. W Zebraniu Wiejskim mogą uczestniczyć bez prawa do głosowania przedstawiciele organów gminy oraz zaproszeni goście.

4. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na Zebraniu Wiejskim. W przypadku powstania trudności winien zwrócić się do Przewodniczącego Rady Miejskiej lub Burmistrza o pomoc, którzy wyznaczają w tym celu odpowiednich Radnych lub pracowników Urzędu Miejskiego w Brzostku.

 

§ 13. Zebranie prowadzi Sołtys, a w razie jego nieobecności - inny mieszkaniec Sołectwa wybrany przez Zebranie Wiejskie.

§ 14. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do:
1/ udzielania głosu poszczególnym mówcom,

2/ udzielania głosu poza kolejnością,

 3/ odbierania głosu,

 4/ zamknięcia dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,

5/ żądania określonego zachowania się od uczestników Zebrania Wiejskiego.

2. Przewodniczący zebrania udziela głosu na zebraniu według kolejności zgłoszeń.

3.Poza kolejnością Przewodniczący zebrania udziela głosu:

 1/ przedstawicielom organów gminy,

 2/ zaproszonym gościom,

 3/ dla sprostowania,

 4/ w sprawie zgłoszenia wniosku o charakterze formalnym.

4. W przypadku, gdy mówca w swoim wystąpieniu wyraźnie odbiega od przedmiotu obrad albo, gdy forma, treść jego wystąpienia lub zachowanie w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad czy też uchybiają powadze zebrania przewodniczący zebrania przywołuje mówcę słowami „proszę do porządku”, a jeśli przywołanie nie odniesie skutku może odebrać mu głos.

 5. Przewodniczący Zebrania Wiejskiego nie może odmówić poddania pod głosowanie wniosku, jeżeli jego przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.

§ 15. 1. Z Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół, który powinien zawierać:

1/datę, miejsce, godzinę zebrania i oznaczenie, w którym terminie zebranie się odbywa,

2/liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności,

3/imiona i nazwiska osób zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich stanowisk,

4/stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,

5/zatwierdzony porządek obrad,

 6/sprawozdanie Sołtysa o realizacji uchwał  i wniosków z poprzedniego zebrania, 

7/przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji oraz sformułowanie zgłoszonych i uchwalonych wniosków,

8/zatwierdzone przez zebranie uchwały,

9/podpis prowadzącego zebranie i protokolanta,

 

2.Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi a uchwały arabskimi. Nową numerację zaczyna się z początkiem nowej kadencji.

§ 16. 1. Protokół z Zebrania Wiejskiego wraz z uchwałami należy w terminie 7 dni po odbyciu zebrania przekazać Burmistrzowi.

 2. Wyciągi z protokołu, wnioski z zebrania i uchwały Burmistrz przekazuje zainteresowanym referatom, na samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim, jednostkom organizacyjnym Gminy, a w razie potrzeby Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 17. 1. Organem wykonawczym w sołectwie jest Sołtys.

2. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa

3. Pracami Rady Sołeckiej kieruje Sołtys.

§ 18. 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.

2.Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka działa do czasu wyboru nowego Sołtysa i Rady.

3.Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej odbywają się w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od upływu kadencji.

§ 19.  Sołtys w szczególności:

1/reprezentuje Sołectwo na zewnątrz,

2/przedkłada na Zebraniu Wiejskim roczne informacje o pracy Rady Sołeckiej,

3/organizuje pracę Zebrania Wiejskiego oraz Rady Sołeckiej,

4/prowadzi Zebrania Wiejskie,

5/załatwia inne sprawy niezastrzeżone dla Rady Sołeckiej,

6/uczestniczy w pracach organów Gminy na zasadach określonych w statucie Gminy.

7/organizuje i koordynuje przy współpracy z działającymi organizacjami społecznymi inicjatywy i przedsięwzięcia społeczne mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców Sołectwa,

8/współdziała z organami Gminy w zakresie publikacji przepisów gminnych i informacji urzędowych w celu umożliwienia mieszkańcom zapoznania się z nimi.

§ 20. 1. Rada Sołecka składa się z  7 osób.

2.Stanowisko Rady Sołeckiej jest wyrażane w formie uchwał.

3.Uchwały podejmowane są większością głosów członków Rady Sołeckiej przy obecności, co najmniej połowy członków obecnych na jego posiedzeniu.

§ 21. 1. Do zadań i kompetencji Rady Sołeckiej należy:
1/ przygotowanie Zebrań Wiejskich i sporządzanie projektów uchwał tych zebrań,
2/ opracowanie i przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu programów pracy,
3/ występowanie z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów Sołectwa i realizacji zadań samorządu,
4/ organizowanie i wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
kształtowanie odpowiednich stosunków współżycia mieszkańców,

5/ organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, a zwłaszcza opieki nad młodzieżą i jej wychowaniem, utrzymywania porządku, czystości,

6/prowadzenie w sołectwie akcji i konkursów mających na celu poprawę stanu sanitarnego, porządku, estetyki miasta,

7/występowanie z inicjatywą organizowania zajęć pozaszkolnych dla młodzieży, jej wychowywania i wypoczynku,

8/inicjowanie przedsięwzięć o charakterze kulturalno - oświatowym, sportowym,

9/inspirowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zapobieganie patologiom społecznym,

2.Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

 3. W posiedzeniach Rady Sołeckiej mogą brać udział radni oraz przedstawiciele organizacji społecznych działających na terenie Sołectwa.  

§ 22. l. Działalność organów Sołectwa jest jawna.

2. Jawność działania obejmuje w szczególności prawo mieszkańców Sołectwa do uzyskania informacji o działalności organów Sołectwa, prawo wglądu do protokołów z Zebrań Wiejskich i posiedzeń Zarządu, prawo zapoznania się z uchwałami Zebrania Wiejskiego oraz pisemnymi odpowiedziami organów Gminy na uchwały lub wnioski Zebrania Wiejskiego.

IV. Zasady i tryb wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej

§ 23. 1. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zarządza Burmistrz określając datę, siedzibę obwodowej komisji wyborczej oraz kalendarz wyborczy.

2. Wydanie zarządzenia o wyborach następuje w terminie 1 miesiąca od wyborów do Rady Miejskiej.

§ 24. Okręg wyborczy obejmuje wyborców zamieszkujących na obszarze działania Sołectwa.

§ 25. 1.Wybory przeprowadza się na podstawie spisu wyborców, w którym osoba biorąca udział w głosowaniu potwierdza otrzymanie kart do głosowania.

2. Spis wyborców sporządza Burmistrz.

§ 26. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej są powszechne, równe, bezpośrednie i tajne. Prawo wybierania ma każdy mieszkaniec Sołectwa, który, najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze działania Sołectwa.

§ 27. Wybory odbywają się w lokalu obwodowej komisji wyborczej.

§ 28. 1. Kandydować na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej może każdy, kto posiada prawo wybierania, ma ukończone 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze działania Sołectwa.

2. Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zgłasza się do Burmistrza w terminie określonym w kalendarzu wyborczym.  

3. Zgłoszenie danego kandydata powinno być poparte, co najmniej przez 25 wyborców stale zamieszkałych w Sołectwie. Zgłoszenie powinno zawierać ponadto imię i nazwisko, adres zamieszkania, wiek i wykształcenie.

4. Do każdego zgłoszenia kandydata na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie. 

5.Wyborca może udzielić poparcia dowolnej liczbie kandydatów.

§ 29. 1. Burmistrz lub upoważniona osoba na podstawie pisemnych zgłoszeń rejestruje kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.

2. Burmistrz w terminie wynikającym z kalendarza wyborczego, podaje do wiadomości wyborców w sposób zwyczajowo przyjęty, dane o kandydatach na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.

3.W przypadku nie zgłoszenia kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przedłuża się termin zgłaszania o 3 dni, informując o tym mieszkańców Sołectwa.

4. Jeżeli zgłoszony został 1 kandydat na Sołtysa, to wyborów Sołtysa nie przeprowadza się, a uznaje się osobę zgłoszoną za wybraną. Fakt ten potwierdza Burmistrz spisując protokół.

§ 30. 1. Dla przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Burmistrz powołuje spośród złożonych zgłoszeń skład osobowy obwodowej komisji wyborczej.

2. Skład komisji liczy 5 osób, z urzędu jako członek wchodzi osoba wskazana przez Burmistrza spośród pracowników samorządowych.

3. Prawo zgłoszenia jednego kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej ma kandydat na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej z pośród mieszkańców stale zamieszkałych w Sołectwie.

4. Burmistrz lub upoważniona osoba przyjmuje zgłoszenia pisemne, które powinny zawierać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz zgodę kandydata w terminie określonym w kalendarzu wyborczym.

5. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń kandydatów jest wyższa niż określona w ust.2, Burmistrz Gminy ustala listę członków komisji w drodze losowania.

§ 31. W przypadku, gdy kandydat na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej będzie pozostawał z członkiem Obwodowej Komisji Wyborczej w następującym stosunku pokrewieństwa: będzie małżonkiem, krewnym do I stopnia w linii prostej, krewnym do I stopnia w linii bocznej oraz powinowatym do I stopnia, członek Obwodowej Komisji Wyborczej podlega automatycznemu wykluczeniu a w jego miejsce Burmistrz powołuje inną osobę.

§ 32. 1. Zmian i uzupełnień w składzie komisji dokonuje Burmistrz. 

2.W przypadku braku zgłoszeń kandydatów do obwodowej komisji wyborczej, składy osobowe ustala Burmistrz spośród wyborców stale zamieszkałych w Sołectwie.

§ 33. Pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej zwołuje Burmistrz. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego i zastępcę.

§ 34. Do zadań komisji należy:
1/przygotowanie lokalu wyborczego,
 2/przeprowadzenie głosowania w obwodzie,
 3/ustalenie wyników głosowania i podanie ich do wiadomości publicznej.

§ 35. 1.Głosowanie przeprowadza się w lokalu obwodowej komisji wyborczej w godzinach od 800 do 1800 w dniu ustawowo wolnym od pracy.

2. W lokalu wyborczym znajduje się urna wyborcza, miejsce zasłonięte zapewniające tajność głosowania.

§ 36. 1. Druk, zabezpieczenie oraz dostarczenie kart do głosowania obwodowym komisjom wyborczym zapewnia Burmistrz.

2. Na kartach do głosowania: na Sołtysa, na członków Rady Sołeckiej znajdują się imiona i nazwiska kandydatów umieszczone w porządku alfabetycznym, przy każdym kandydacie z lewej strony znajduje się kratka, u dołu odcisk pieczęci komisji oraz informacja o sposobie głosowania i nadruk pieczęci urzędowej Gminy.

§ 37. 1. Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca stawia znak „X” w kratce po prawej stronie, obok nazwiska kandydata na Sołtysa, na którego oddaje głos.

2. Po otrzymaniu karty do głosowania na członków Rady Sołeckiej wyborca stawia znak „X” w kratce po prawej stronie obok nazwiska kandydata, na którego oddaje głos, w ilości nie większej niż statutowy skład Rady Sołeckiej.

§ 38. Za nieważne uważa się głosy:

1/ jeżeli na karcie do głosowania na Sołtysa umieszczono znak „X” przy więcej niż jednym nazwisku kandydata lub nie umieszczono znaku „X” przy żadnym z nazwisk,

2/ jeżeli na karcie do głosowania na członków Rady Sołeckiej umieszczono znak „X” przy większej liczbie nazwisk niż liczba członków Rady Sołeckiej określona w Statucie lub nie umieszczono znaku „X” przy żadnym z nazwisk,

3/ jeżeli na karcie do głosowania, brak pieczęci Gminy Brzostek,

 

§ 39. 1. Wybranym na Sołtysa zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.
W przypadku równej ilości głosów kandydatów Burmistrz zarządza ponowne wybory.
W wyborach biorą udział kandydaci, którzy uzyskali równą ilość głosów.

2.Członkami Rady Sołeckiej zostają kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku, gdy kilku kandydatów otrzymało równą ilość głosów, a ich wejście do Rady Sołeckiej przewyższałoby jego statutowy skład, o pierwszeństwie w przyznaniu mandatu rozstrzyga losowanie przeprowadzone niezwłocznie przez Burmistrza w obecności kandydatów i obwodowej komisji wyborczej.

§ 40. Burmistrz wydaje obwieszczenie o wynikach wyborów na podstawie otrzymanych protokołów od obwodowej komisji wyborczej.

§ 41. Burmistrz ustala wzory druków wyborczych.

§ 42. 1.Wygaśnięcie mandatu Sołtysa i członków Rady Sołeckiej następuje na skutek:

1/zrzeczenia się mandatu,

2/śmierci,

3/pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem Sądu,

4/odwołania.

2.W przypadkach wskazanych w ust. 1 Burmistrz zarządza wybory uzupełniające.

3.Wybory uzupełniające odbywają się według zasad określonych w § 23 - 41.

 

§ 43. 1.Odwołanie Sołtysa i członka Rady Sołeckiej przed upływem kadencji przeprowadza się na wniosek, co najmniej 10 % uprawnionych do głosowania.

2. Wniosek w sprawie odwołania Sołtysa i członka Rady Sołeckiej składany jest do Burmistrza w formie pisemnej i podpisany, przez co najmniej 10% stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.
3. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa może wystąpić również Burmistrz, jeżeli Sołtys
nie wywiązuje się z obowiązków, dopuścił się czynu dyskwalifikującego go w opinii środowiska oraz za przestępstwa stwierdzone prawomocnym wyrokiem Sądu, popełnione z chęci zysku lub innych niskich pobudek.

 

§ 44. 1.Burmistrz ma prawo zawiesić Sołtysa w czynnościach w przypadku rażącego naruszenia przepisów prawa, o czym winien powiadomić Radę Miejską na najbliższej sesji oraz Radę Sołecką.

2.Do czasu wyboru Sołtysa, Burmistrz wyznacza osobę do pełnienia jego funkcji w porozumieniu z Radą Sołecką.

 

V. Zakres działania Sołectwa

§ 45. Do zakresu działań Sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne mające istotne znaczenie dla mieszkańców, przekazane mu przez Radę Miejską w drodze uchwały, a w szczególności:
1/ opiniowanie spraw dotyczących Sołectwa, w których zwróci się Rada Miejska,
2/występowanie do Rady Miejskiej z wnioskami w sprawach Sołectwa,
3/współpraca z komisjami Rady Miejskiej,
4/załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej.

§ 46. Sołectwo współpracuje z organami gminy w następujących sprawach:
1/gospodarki terenami, ochrony środowiska,
2/lokalnych dróg, mostów i placów,
3/wodociągów zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków, 4/ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
5/porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
6/utrzymania obiektów i urządzeń użyteczności publicznej położonych na terenie Sołectwa,
7/czynów społecznych,
8/organizowania różnych form pomocy sąsiedzkiej.

§ 47. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może nawiązywać współpracę z samorządem mieszkańców miasta i sąsiednich sołectw, zawiera porozumienia określające zakres i sposób wykonania wspólnych zadań.

§ 48. 1. Rada Miejska może przekazać niezbędne sołectwu składniki mienia komunalnego.

2. Sołectwo zarządza i korzysta z przekazanego mu przez Radę Miejską mienia komunalnego.

3. W zakresie zwykłego zarządu mieniem, o jakim mowa w ust. 2 Sołectwo:

1/utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym poprzez dokonywanie niezbędnych napraw, konserwacji remontów,

 2/ załatwia bieżące sprawy związane z eksploatacją mienia,

 3/ pobiera dochody i korzysta z mienia zgodnie z przeznaczeniem,

 4/ może prowadzić działalność gospodarczą z użyciem mienia, którym zarządza w zakresie nie wykraczającym poza zadania o charakterze użyteczności publicznej,

5/ może przeznaczać do oddania w najem, dzierżawę lub do innego korzystania lokale, obiekty i grunty mienia komunalnego.

4. W sprawach określonych w ust. 2 i 3, sołectwo reprezentuje Rada Sołecka.

5. Sołectwo zobowiązane jest do stosowania w swojej działalności ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 49. 1. Gospodarka finansowa Sołectwa jest prowadzona w ramach budżetu gminy na podstawie rocznego planu finansowo-rzeczowego, ustalonego przez Burmistrza z uwzględnieniem propozycji złożonych przez Zebranie Wiejskie.

2. Zmian w planie finansowo - rzeczowym Sołectwa dokonuje Burmistrz na wniosek Zebrania Wiejskiego lub z własnej inicjatywy.

3. Zebranie Wiejskie może upoważnić Radę Sołecką do występowania do Burmistrza z wnioskami o zmianę planu finansowo - rzeczowego Sołectwa.

§ 50. 1. Sprawy związane z gospodarką finansową Sołectwa prowadzi Urząd Miejski w Brzostku.

2. Środki finansowe z budżetu gminy oraz inne środki uzyskane przez Sołectwo można przeznaczyć w szczególności na:

 1/ finansowanie statutowej działalności Sołectwa,

 2/ dofinansowanie inicjatyw społecznych w Sołectwie,

3/ cele określone uchwałami Zebrania Wiejskiego zgodnie z planem finansowo- rzeczowym, o którym mowa w § 49 ust.1,

4/ inwestycje i bieżące utrzymanie przekazanego Sołectwu przez gminę mienia.

§ 51. Dotychczasowe mienie z mocą prawa jest mieniem gminnym i wszystkie przysługujące mieszkańcom Sołectwa prawa własności, użytkowania tego mienia lub inne prawa pozostają nienaruszone.

VI. Kontrola i nadzór nad działalnością organów Sołectwa.

 

§ 52. 1. Nadzór nad działalnością organów Sołectwa sprawuje Rada Miejska i Burmistrz.

2.Organem kontroli działalności organów Sołectwa jest powołana przez Radę Miejską komisja rewizyjna.

3. Bieżący nadzór nad statutową działalnością Sołectwa sprawuje Burmistrz.

4.Organy kontroli i nadzoru nad działalnością organów Sołectwa mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania Sołectwa, dokonywania wizji w Sołectwie oraz uczestniczenia w Zebraniach Wiejskich oraz posiedzeniach Rady Sołeckiej.

§ 53. 1. Burmistrz wstrzymuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego, które są sprzeczne z prawem lub nie odpowiadają zasadom celowości, rzetelności lub gospodarności.

2. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna.

3. O nieważności uchwały Zebrania Wiejskiego w całości lub w części orzeka Rada Miejska.

§ 54. Komisja rewizyjna kontroluje działalność organów Sołectwa w zakresie zleconym jej przez Radę Miejską i zgodnie z ustaleniami statutu gminy.

§ 55.  Skarbnik Gminy sprawuje kontrolę finansową w zakresie przekazanych środków.

 

VII. Postanowienia końcowe

§ 56. 1. Zmiany statutu sołectwa dokonuje Rada Miejska, w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

2.Interpretacji statutu sołectwa, w szczególności w przypadkach spornych dokonuje wiążąco Rada Miejska.

§ 57. W sprawach nie uregulowanych w statucie sołectwa mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia statutu gminy oraz innych uchwał i zarządzeń organów gminy.

§ 59. Traci moc Uchwała Nr IV/36/2003 Rady Gminy Brzostek z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Nawsie Brzosteckie.

§ 60. 1.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

2.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 
informacje wprowadził:Grzegorz Kudacz
data dodania: 6 Lutego 2015
data modyfikacji: Grzegorz Kudacz / 2019-01-31 08:46:58
data wyworzenia: / 31 Maja 2014