Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 euro: Burmistrz Brzostku zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania pn. „Budowa miejsc postojowych na odcinku 50 mb wzdłuż drogi gminnej dz. nr ewid. 555, 551/5 w miejscowości Nawsie Brzosteckie”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 


 

Gmina Brzostek                                                                                           Brzostek, 05.03.2018 r.

ul. Rynek 1

39-230 Brzostek

Zapytanie ofertowe numer IZP.271.2.3.2018

Burmistrz Brzostku zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania pn.:

„Budowa miejsc postojowych na odcinku 50 mb wzdłuż drogi gminnej dz. nr ewid. 555, 551/5 w miejscowości Nawsie Brzosteckie”

 1. 1.        NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Brzostek

ul. Rynek 1

39-230 Brzostek

NIP: 872-22-23-191 REGON: 851661085

www.bipbrzostek.mserwer.pl

e-mail:      zamowienia@brzostek.pl

tel./fax 14 680 30 26, 14 680 30 25

 1. 2.        RODZAJ I NAZWA ZAMÓWIENIA:

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Nazwa zamówienia: Budowa miejsc postojowych na odcinku 50 mb wzdłuż drogi gminnej dz. nr ewid. 555, 551/5 w miejscowości Nawsie Brzosteckie

 1. 3.        OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1)      Opis planowanych robót:

Budowa miejsc postojowych na odcinku 50 mb wzdłuż drogi gminnej dz. nr ewid. 555, 551/5 w miejscowości Nawsie Brzosteckie Szczegółowy opis planowanych robót:

 1. Roboty pomiarowe = 1,00kpl
 2. Usunięcie drzew i krzaków ha 0,05 = 3,00szt.
 3. Zdjęcie warstwy humusu i darniny = 600,00m2
 4. Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10cm-wraz z rozbiórka odciętej krawędzi-cięcie piłą istniejącej nawierzchni na długości chodnika = 100,00mb
 5. Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 10 cm mechanicznie = 40,00m2
 6. Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 12cm mechanicznie = 65,00m2
 7. Rozebranie ścian żelbetowych o grub. do 40 cm = 9,31m3
 8. Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm = 5,00m
 9. Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 80 cm = 5,00m
 10. Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze = 21,11m3 i wywiezienie gruzu/destruktu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na plac składowy, destrukt przewidziany jest do utwardzenia wjazdów dróg dojazdowych do posesji o nawierzchni nieulepszonej. Pozyskane miejsce składowania koszty składowania oraz ewentualne koszty utylizacji ponosi wykonawca
 11. Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr. kat. III z transp. urobku samochodami samowyładowczymi odkład (miejsce odkładu gruntu zapewnia Wykonawca) - oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem skarp śr. gł. 20 cm = 100,00m
 12. Wykopy oraz przekopy wyk. na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr. kat. IV-wykopy pod kanalizację = 514,60m3 
 13. Koryta gł.36 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV z odwozem do 5 km-poszerzenie jezdni =  48,00m2
 14. Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr. kat. III z transp. urobku samochodami samowyładowczymi na odkład (odwiezienie nadmiaru miejsce odwozu gruntu zapewnia Wykonawca) = 62,80m3
 15. Ręczne formowanie nasypów (kat.gr. III-IV)- uzupełnionego za krawężnikiem = 18,80m3
 16. Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-III niewysadzinowego pochodzacego z dowozu i zakupu- uzupełnienie korpusu za krawężnikiem. = 85,00m3
 17. Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV = 103,80m3 
 18. Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm podsypka żwirowa pod kolektor = 14,64m3
 19. Wykonanie zasypki przepustów z mieszanki żwirowo-piaskowej = 101,20m3
 20. Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-II = 101,20m3
 21. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm = 75,00m2
 22. Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych = 73,00m2
 23. Skropienie podbudowy betonowej i podbudowy bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2. = 88,00m2
 24. Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą- podbudowa pomocnicza stabilizacja 5MPa z dowozu = 240,51m2
 25. Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą-podbudowa zasadnicza z betonu C12/15 = 240,51m2
 26. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych grysowych AC11S o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) jak dla ruchu kat. KR-2-na poszerzeniu jezdni = 108,00m2
 27. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm AC16W (warstwa wiążąca)-dla KR2 = 108,00m2
 28. Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C12/15 (według rys.) = 4,20m3
 29. Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem. piaskowej = 70,00m
 30. Krawężniki betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom. do 40 = 12,00m
 31. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 (kostka behaton)( kostka czerwona 10% zjazd, wygrodzenie stanowisk postojowych) = 210,00m2
 32. Kanalizacja deszczowa wykonanie połączenia szczelnego studni z istniejącym przepustem fi 800mm = 1,00m
 33. Kanały rurowe- rury żelbet. z bet. wibrowanego klasy min. C40/50 lub HDPE dwuścienne karbowane min. SN8 o średnicy wewnętrznej dn. 800m = 60,00mb
 34. Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm przykanaliki = 8,00m
 35. Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu - z wpustem jezdniowym D-400 rys. = 2,00szt.
 36. Studnie wlotowe na przepustach budowle o obj. do 1.0 m3 elementy żelbetowe płyta denna

i górna studni z betonu C 20/25= 1,88m3

 1. Budowle o obj. 1.01-10.0 m3 elementy żelbetowe, żelbetowa komora o wym. 1,5 x1,5m z betonu C 20/25 = 4,17m3
 2. Zakup i montaż włazu kanałowego żeliwnego C250 = 2,00kpl.
 3. Montaż i przygotowanie zbrojenia stal A-IIIN, BSt500S pręty o średnicy fi 12 mm, fi 10mm - płyta denna + studnia +pokrywa = 0,89t
 4. Izolacje przeciwwilgociowe studzienek - powłokowe bitumiczne na zimno - 3 x = 50,61m2
 5. Wyprofilowanie spadku betonem na dnie studni C-20/25 = 0,29m3
 6. Wykonanie osadnika betonowego wg. KPED karta 01.14 = 1,00kpl
 7. Wykonanie połączenia szczelnego studni z kolektorem rurowym fi 800mm = 1,00kpl.
 8. Ścianka czołowa obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych z betonu C-20/25 i zbrojenia w ilości 80 kg/m3 = 1,92m3
 9. Montaż i przygotowanie zbrojenia stal A-IIIN, BSt500S pręty o średnicy fi 8 mm, fi 10mm -ścianka czołowa = 0,08t
 10. Umocnienie skarp rowów prefabrykowanymi elementami betonowymi typu "jombo" - płyta ażurowa o wymiarach 90*60*10 cm - układanymi na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5,00cm.wraz z okołkowaniem = 54,00m2
 11. Oznakowanie pionowe słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm = 2,00szt.
 12. Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. ponad 0.3m2 (folia II generacji znaki średnie) = 3,00szt.
 13. Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. do 160 mm-dwudzielna rura AROT A160 PS = 18,00mb.

2)      Wykonawca zobowiązany jest do:

a)    zabezpieczenia robót budowlanych przez cały okres wykonywania robót;

b)   utrzymania zaplecza budowy przez cały okres wykonywania robót;

c)    podjęcia wszelkich niezbędnych działań w przypadku zaistnienia takiej konieczności, celem zapewnienia prawidłowej eksploatacji obiektu.

d)   dbania w trakcie realizacji robót o prawidłowość oznakowania oraz zapewnić warunki  bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

3)      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do niniejszego postępowania nr 3-7.

 1. 4.        O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY SPEŁNIAJĄ WARUNKI DOTYCZĄCE:

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca składa oświadczenie – w załączniku nr 1.

 1. 5.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:

1)   Cena oferty to cena przedstawiona przez wykonawcę w ofercie. Cenę oferty należy podać w kosztorysie ofertowym (wynagrodzenie kosztorysowe). Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wraz z podatkiem VAT. Cena powinna być ustalona w oparciu o przedmiar robót przekazany przez Zamawiającego. Ceny jednostkowe poszczególnych robót wyszczególnionych w przedmiarze robót muszą zawierać wszystkie koszty związane z ich realizacją, jak również zawierać koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, opłaty za składowanie materiałów odpadowych na wysypisku śmieci, zabezpieczenie robót pod względem BHP, zabezpieczenie zasilania energią elektryczną i innymi mediami potrzebnymi do realizacji zamówienia, ubezpieczenia, prace geodezyjne (w tym geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza), dozorowanie budowy, projekt organizacji ruchu, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, itp.  Wykonawca określi ceny jednostkowe dla wszystkich pozycji wymienionych w druku kosztorysu ofertowego. Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić wszystkie pozycje przedmiarowe opisane w przedmiarze robót. Jeżeli w opisie pozycji przedmiaru robót nie uwzględniono pewnych faz operacyjnych związanych z wykonaniem robót, to ich koszty powinny być uwzględnione przez wykonawcę w cenach wpisanych w stosownych pozycjach kosztorysu ofertowego. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać zmian do kosztorysu ofertowego.

2)   Wartość oferty należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

 1. 6.        TERMIN I WARUNKI PŁATNOŚCI:

1)   Należne wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy będzie regulowane po protokolarnym pozytywnym odbiorze robót, w terminie 30 dni od daty przedstawienia Zamawiającemu faktury przez Wykonawcę na wskazany przez niego rachunek bankowy.

2)   Fakturowanie odbywać się będzie jednorazowo, fakturą końcową.

 1. 7.        OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1)   Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złożyć ofertę według poniższych zasad:

a)    treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego;

b)   Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;

c)    oferta musi być złożona pod rygorem nieważności, w formie pisemnej;

d)   oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem;

e)    oferta winna być podpisana przez osobę do tego upoważnioną  (która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wydruku z CEIDG lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym);

f)    kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

g)    wszelkie poprawki i zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę;

h)   oferta oraz wszelkie oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, zaleca się aby były sporządzone zgodnie z tymi wzorami;

i)     oferta powinna być spięta w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek z kartek;

j)     koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

2)   Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

a)    formularz oferty - załącznik nr 1 do Zapytania,

b)   kosztorys ofertowy – załącznik nr 3 do Zapytania.

 1. 8.        TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Ostateczny termin realizacji zamówienia – do 29.06.2018 r.

 1. 9.        GWARANCJA

Wykonawca zobowiązuje się udzielić co najmniej 60 - miesięcznej gwarancji i rękojmi na prace objęte niniejszym przedmiotem zamówienia.

 1. 10.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

 1. 11.    KRYTERIA OCENY OFERT:

1)    Kryteria oceny ofert oparte są na systemie punktowym.

2)    W niniejszym postępowaniu oferty będą oceniane na podstawie kryterium „Cena oferty (c) – 100%

Punkty będą przyznawane wg wzoru:

cena oferowana najniższa

c  =    -------------------------------- x 100

    cena oferty badanej

3)    O wyborze oferty najkorzystniejszej zadecyduje najwyższa liczba uzyskanych punktów. Pod uwagę będą brane liczby zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

4)    Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników oceny do dwóch miejsc po przecinku. Gdyby wyniki dwóch lub większej liczby ofert okazały się takie same, zamawiający nie zastosuje zaokrągleń, chyba że działanie takie nie będzie mogło przynieść zróżnicowania wyników.

5)    Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

 1. 12.    MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

1)    Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Brzostku,  ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek, w terminie do dnia 20.03.2018 r. do godziny 09:30.

2)    Opakowanie zawierające ofertę powinno być oznaczone: „Budowa miejsc postojowych na odcinku 50 mb wzdłuż drogi gminnej dz. nr ewid. 555, 551/5 w miejscowości Nawsie Brzosteckie - nie otwierać przed 20.03.2018 r. godz. 10:00 i opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

3)    Ofertę przed upływem terminu składania ofert można zmienić lub wycofać;

4)    Oferta, może być zmieniona lub wycofana, poprzez złożenie oświadczenia oznaczonego „Budowa miejsc postojowych na odcinku 50 mb wzdłuż drogi gminnej dz. nr ewid. 555, 551/5 w miejscowości Nawsie Brzosteckie - nie otwierać przed 20.03.2018 r. godz. 10:00 z dodatkowym opisem: Wycofanie lub Zmiana oferty;

5)    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6)    Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 20.03.2018 r. o godz. 10:00 w swojej siedzibie (sala konferencyjna, biuro nr 5/parter).

7)    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

8)    Zamawiający poprawia w ofercie:

-    oczywiste omyłki pisarskie,

-    oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

-    inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

-       niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

9)    W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

10)     Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji z Wykonawcą dotyczących złożonej oferty oraz dokonywał jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej oferty, z wyjątkiem określonym w ust. poprzedzającym.

 1. 13.    UDZIELENIE ZAMÓWIENIA LUB JEGO UNIEWAŻNIENIE:

1)    Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu cenowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert.

2)    Zamawiający unieważni postępowanie w szczególności w sytuacji, gdy wystąpią następujące przykładowe przesłanki:

 1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
 2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
 3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
 4. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.

3)    Zamawiający zastrzega sobie możliwość:

a)  odwołania postępowania w każdym czasie;

b)  zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy;

c)   unieważnienie postępowania, zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, bez podania przyczyny.

W przypadkach, o których mowa wyżej Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze, jak też nie przysługuje zwrot kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 1. 14.    INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, zamieści informację o jej wyborze na swojej stronie internetowej na której umieszczone zostało zapytanie cenowe, oraz wyśle ją do każdego
z wykonawców, którzy złożyli ofertę.

 1. 15.    SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI:

1)     W postępowaniu o udzielenie zamówienia wszelkie wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem (nr faksu 14 68 03 025) lub drogą elektroniczną zamowienia@brzostek.pl, za wyjątkiem złożenia oferty, gdzie zastrzeżona jest forma pisemna.

2)     Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Stanisław Cholewiak, tel. 14 68 03 004.

Uwaga:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy zapoznali się dokładnie z treścią dokumentu. Wykonawca ponosi ryzyko przedłożenia oferty nie w pełni spełniającej wymagania określone w zapytaniu. Złożenie oferty będzie uważane za akceptację zasad prowadzenia postępowania opisanych w niniejszym dokumencie.

 1. 16.    ZMIANY WARUNKÓW UMOWY:

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:

1)   Zmiana umowy może nastąpić, po ewentualnej zmianie przepisu dotyczącego wysokości stawki podatku od towarów i usług VAT.

2)   Terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy jest ona spowodowana:

a) następstwem działania organów administracji lub innych podmiotów, w szczególności związanych z przekroczeniem obowiązujących terminów wydawania lub odmowy wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień,

b) następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu umowy.

3)   Zmiana umowy może nastąpić w okoliczności zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszej umowy rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej:

a)    o charakterze niezależnym od stron,

b)   którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,

c)    którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,

d)   którego nie można przypisać drugiej stronie.

Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, promieniowanie lub skażenia oraz będące następstwem tych zdarzeń przerwy w dostawie energii elektryczne.

Strona dotknięta działaniem siły wyższej jest zobowiązana do pisemnego powiadomienia o tym fakcie drugiej strony w ciągu 5 dni roboczych, pod rygorem braku możliwości powoływania się na klauzulę siły wyższej. Opóźnienia muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Wykonawcę i Zamawiającego oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. W przypadku wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.

4)   zmiany numeru konta bankowego Wykonawcy.

5)      W przypadku rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty takie muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego. W przypadku odstąpienia od wykonania całego elementu robót nastąpi odliczenie wartości tego elementu, od ogólnej wartości przedmiotu umowy. W przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu obliczenie wartości niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego, przygotowanego przez wykonawcę, a zatwierdzonego przez inspektora nadzoru i zamawiającego.

 1. 17.    DODATKOWE INFORMACJE:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści niniejszego zapytania cenowego przed upływem terminu składania ofert. O wprowadzonych zmianach niezwłocznie poinformuje na swojej stronie internetowej.

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy – zał. nr 1
 2. Projekt umowy – zał. nr 2
 3. Kosztorys ofertowy – zał. nr 3
 4. Przedmiar robót – zał. nr 4
 5. Szczegółowe specyfikacje techniczne – zał. nr 5
 6. Opis techniczny – zał. nr 6
 7. Część rysunkowa – zał. nr 7

 

Zamawiający

Burmistrz Brzostku

Wojciech Staniszewski

 
drukuj pobierz pdf