Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 euro: Burmistrz Brzostku zaprasza do składania ofert na wykonanie usług przy robotach związanych z bieżącym utrzymaniem dróg i rowów przy drogach gminnych i wewnętrznych w roku 2018

Zawiadomienie o wyborze oferty IZP.271.2.6.2018.pdf

 

 


 

Gmina Brzostek                                                                                           Brzostek, 04.04.2018 r.

ul. Rynek 1

39-230 Brzostek

Zapytanie cenowe numer IZP.271.2.6.2017
o wartości szacunkowej do 30 000 euro

Dotyczy:  Wykonania usług przy robotach związanych z bieżącym utrzymaniem dróg i rowów przy drogach gminnych i wewnętrznych w roku 2018

 1. I.              NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Brzostek

ul. Rynek 1

39-230 Brzostek

NIP: 872-22-23-191 REGON: 851661085

www.bipbrzostek.mserwer.pl

e-mail:      zamowienia@brzostek.pl

tel./fax 14 680 30 26, 14 680 30 25

 1. II.              RODZAJ I NAZWA ZAMÓWIENIA:

Rodzaj zamówienia: Usługi

Nazwa zamówienia: Wykonanie usług przy robotach związanych z bieżącym utrzymaniem dróg
i rowów przy drogach gminnych i wewnętrznych w roku 2018.

 1. III.              OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Wykonanie usług:

1)      koparką kołową i gąsienicową o masie roboczej do 10 ton z zestawem łyżek podsiębiernych do kopania i skarpowania o pojemności nie większej niż 0,6 m3 do robót związanych z bieżącym utrzymaniem rowów przy drogach gminnych i wewnętrznych tj. wykonanie koparką rowów przydrożnych, wykonanie mechanicznego czyszczenia (odmulenia), skarpowania rowów przydrożnych, ścinanie poboczy

2)      wykonanie kosiarką bijakową koszenia rowów przydrożnych,

3)      wykonanie niwelacji równiarką drogową nawierzchni dróg żwirowych,

4)      wykonanie spycharką gąsienicową niwelacji nawierzchni dróg gruntowych lub robót przy ich modernizacji.

 

Zamawiający będzie realizował przedmiot zamówienia etapami, w zależności od aktualnych potrzeb, każdorazowo na zlecenie Zamawiającego określające miejsce, zakres i termin wykonania zadania.

2. Postanowienia dotyczące  wykonania przedmiotu zamówienia

1)      wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami,

2)      materiały, urządzenia wykorzystywane do wykonania przedmiotu zamówienia  muszą być dopuszczone do stosowania na terenie RP oraz spełniać warunki określone w odrębnych przepisach,

3)      wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu wykonywania zlecenia jednostkowego przed osobami postronnymi, a w szczególności do przeciwdziałania wypadkom osób trzecich,

4)      wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku wykonywania zlecenia jednostkowego/ przedmiotu zamówienia,

5)      wykonanie przedmiotu zamówienia musi odbywać się zgodnie z przepisami BHP, PPOŻ, sanitarnymi, ochrony środowiska.

 

 1. IV.              O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY SPEŁNIAJĄ WARUNKI DOTYCZĄCE:
 • zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:

 1. wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie usługi z zakresu będącego przedmiotem zamówienia (np. praca koparką, kosiarką, spycharką, równiarką) minimum 2 usługi, w tym jedna o wartości co najmniej 20.000,00 zł brutto  z podaniem ich wartości przedmiotu, daty wykonania, podmiotów, na rzecz których usługi były wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie - wykaz usług zał. nr 3 do zapytania cenowego. 
 2. wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym tj. koparką, kosiarką bijakową, równiarką drogową, spycharką (zał. Nr 4, 4a, 4b, 4c do zapytania cenowego - Informacja o sprzęcie do wykonania zamówienia).
 3. V.              OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:
  1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na załączonym Formularzu ofertowym, zgodnie z treścią niniejszego zapytania cenowego.
  2. W formularzu ofertowym należy podać cenę netto i brutto z dokładnością do 0,01 zł.
  3. Obowiązuje zasada zaokrąglania „w górę” liczby „5” występującej na trzecim miejscu po przecinku.
  4. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
   1. VI.          TERMIN I WARUNKI PŁATNOŚCI:

Należne wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy będzie regulowane po pozytywnym odbiorze robót, w terminie 30 dni od daty przedstawienia przez Wykonawcę Zamawiającemu faktury
z potwierdzonymi kartami pracy sprzętu.

 1. VII.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 2. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złożyć ofertę według poniższych zasad:

1)      treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego;

2)      Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;

3)      oferta musi być złożona pod rygorem nieważności, w formie pisemnej;

4)      oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem;

5)      oferta winna być podpisana przez osobę do tego upoważnioną  (która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wydruku z CEIDG lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym);

6)      kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

7)      wszelkie poprawki i zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę;

8)      oferta oraz wszelkie oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory
w formie załączników, zaleca się aby były sporządzone zgodnie z tymi wzorami;

9)      oferta powinna być spięta w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek z kartek;

10)   koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

 1. Oferta powinna zawierać wypełnione formularze (wg wzorów określonych w zał. nr 1, 3, 4, 4a, 4b, 4c, do zapytania cenowego).
 2. VIII.              TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 r.

 1. IX.              KRYTERIA OCENY OFERT:

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

cena ofertowa – waga: 100 %

Liczba punktów z poszczególnych ofert wyliczona zostanie wg następującego wzoru:

Cmin

                                      C = ---------  x 100  x %

Cof

gdzie, powyższe oznacza odpowiednio:

      C – ilość punktów otrzymanych przez ocenianą ofertę w kryterium ceny ofertowej
w poszczególnych elementach zamówienia o których mowa poniżej:

 

I) prace koparką o masie roboczej do 10 ton,

a)      cena za wykonanie mechanicznego czyszczenia (odmulenia) koparką 1mb rowu przydrożnego na odkład = 10%*

b)      cena za wykonanie mechanicznego czyszczenia (odmulenia) koparką 1mb rowu przydrożnego z wywozem urobku na odcinku do 1km = 20%*

c)      cena za wykonanie mechanicznego ścinania poboczy koparką 1mb pobocza z wywozem = 10%*

d)      cena za wykonanie koparką 1mb rowu przydrożnego na odkład = 15%*

e)      cena za wykonanie koparką 1mb rowu przydrożnego z wywozem urobku (na odcinku do 1km) =20%*

f)       cena za 1godz pracy koparki = 5%*

II) prace kosiarką bijakową przystosowaną do koszenia skarp rowów,

a)      cena za wykoszenie pobocza i skarpy rowu przydrożnego  na odcinku  1 mb o szer. 1,5 mb kosiarką bijakową = 10%* (pobocze + przyległa do drogi skarpa)

III) prace równiarką drogową,

a)      cena za wykonanie niwelacji równiarką drogową 1mb drogi o nawierzchni żwirowej, gruntowej i szer. drogi 4 m = 5%*

IV) prace spycharką gąsienicową o mocy nie mniejszej niż 75KM

a)      za 1 godz. pracy spycharki gąsienicowej o mocy nominalnej nie mniejszej niż 75KM = 5%*

 

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich nieodrzuconych ofert

Cof – cena ocenianej oferty

 

Ostateczna ilość punktów w kryterium „cena ofertowa” dla każdej z ofert zostanie obliczona w następujący sposób: Ia + Ib + Ic +Id + Ie +If+ IIa + IIIa + IVa = suma punktów

 1. X.              MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
  1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Brzostku,  ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek, w terminie do dnia 12.04.2018 r. do godziny 12:00.
  2. Opakowanie zawierające ofertę powinno być oznaczone: „Wykonanie usług przy robotach związanych z bieżącym utrzymaniem dróg i rowów przy drogach gminnych
   i wewnętrznych w roku 2018- nie otwierać przed
   12.04.2018 r. godz. 12:30 i opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
  3. Ofertę przed upływem terminu składania ofert można zmienić lub wycofać;
  4. Oferta, może być zmieniona lub wycofana, poprzez złożenie oświadczenia oznaczonego Wykonania usług przy robotach związanych z bieżącym utrzymaniem dróg i rowów przy drogach gminnych i wewnętrznych w roku 2018 - nie otwierać przed 12.04.2018 r. godz. 12:30 z dodatkowym opisem: Wycofanie lub Zmiana oferty;
  5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  6. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 12.04.2018 r. o godz. 12:30 w swojej siedzibie (sala konferencyjna, biuro nr 5/parter).
  7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
  8. Zamawiający poprawia w ofercie:

1)  oczywiste omyłki pisarskie,

2)  oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

3)  inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

-       niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
  1. Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji z Wykonawcą dotyczących złożonej oferty oraz dokonywał jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej oferty, z wyjątkiem określonym w ust. poprzedzającym.
  2. Całość dokumentacji niniejszego postępowania jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:       http://bipbrzostek.mserwer.pl/content.php?cms_id=2660||m=13
 2. XI.              UDZIELENIE ZAMÓWIENIA LUB JEGO UNIEWAŻNIENIE:
  1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom i warunkom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert.
  2. Zamawiający unieważni postępowanie w szczególności w sytuacji, gdy wystąpią następujące przykładowe przesłanki:

1)   nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

2)   cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

3)   wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

4)   postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:

1)  odwołania postępowania w każdym czasie;

2)  zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy;

3)  unieważnienie postępowania, zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, bez podania przyczyny.

W przypadkach, o których mowa wyżej Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze, jak też nie przysługuje zwrot kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 1. XII.              INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTENIEJSZEJ OFERTY:

Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, zamieści informację o jej wyborze na swojej stronie internetowej na której umieszczone zostało zapytanie cenowe, oraz wyśle ją do każdego z wykonawców, którzy złożyli ofertę.

 1. XIII.              SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI:
  1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia wszelkie wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem (nr faksu 14 68 03 025) lub drogą elektroniczną zamowienia@brzostek.pl, za wyjątkiem złożenia oferty, gdzie zastrzeżona jest forma pisemna.
  2. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Stanisław Cholewiak, tel. 14 68 03 004

 

Uwaga:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy zapoznali się dokładnie z treścią dokumentu. Wykonawca ponosi ryzyko przedłożenia oferty nie w pełni spełniającej wymagania określone w zapytaniu. Złożenie oferty będzie uważane za akceptację zasad prowadzenia postępowania opisanych
w niniejszym dokumencie.

 1. XIV. ZMIANY WARUNKÓW UMOWY:
  1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:

1)  Zmiana umowy może nastąpić, po ewentualnej zmianie przepisu dotyczącego wysokości stawki podatku od towarów i usług VAT.

2)  Terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy jest ona spowodowana:

a) następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu umowy.

3)   Zmiana umowy może nastąpić w okoliczności zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszej umowy rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej:

a)    o charakterze niezależnym od stron,

b)   którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,

c)    którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,

d)   którego nie można przypisać drugiej stronie.

     Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, promieniowanie lub skażenia oraz będące następstwem tych zdarzeń przerwy w dostawie energii elektryczne.

     Strona dotknięta działaniem siły wyższej jest zobowiązana do pisemnego powiadomienia o tym fakcie drugiej strony w ciągu 5 dni roboczych, pod rygorem braku możliwości powoływania się na klauzulę siły wyższej. Opóźnienia muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Wykonawcę i Zamawiającego oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. W przypadku wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.

4)             zmiany numeru konta bankowego Wykonawcy.

 1. XV.              DODATKOWE INFORMACJE:
  1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. O wprowadzonych zmianach niezwłocznie poinformuje na swojej stronie internetowej.

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy – zał. nr 1
 2. Projekt Umowy – zał. nr 2
 3. Wykaz usług zał. Nr 3
 4. Wykaz sprzętu zał. Nr 4, 4a, 4b, 4c.     

 

 

 Zamawiający

Burmistrz Brzostku

Wojciech Staniszewski

 

 
drukuj pobierz pdf