Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html
Strona główna » Sołectwa » Brzostek
A A A

Sołectwa: Brzostek

Powierzchnia:
882,27 ha

Ludność:
2755 osób

Przewodniczący Zarządu Miasta:

Daniel Wójcik

Skład Zarządu Miasta:  

1. Daniel Wójcik
2. Kazimiera Gotfryd
3. Krzysztof Kawalec

4. Jan Krajewski
5. Danuta Kutyna

6. Jan Szczepanik
7. Grażyna Zyguła


 

 

UCHWAŁA Nr XXVI/178/2009

RADY MIEJSKIEJ W BRZOSTKU

z dnia 27 stycznia 2009 r.

 

w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Brzostek – Miasta Brzostek

      

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 588, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.111) Rada Miejska uchwala statut jednostki pomocniczej Gminy Brzostek w następującym brzmieniu:

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

Statut Miasta Brzostek określa:

1/ nazwę jednostki pomocniczej i jej obszar,

2/ organizację i zadania organów Miasta,

3/ zasady i tryb wyborów organów Miasta,

4/ zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji,

5/ zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów Miasta.

§ 2

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

1/ Mieście – należy przez to rozumieć miasto Brzostek,

2/ Zebraniu Mieszkańców – należy przez to rozumieć Zebranie Ogólne Mieszkańców

    Miasta Brzostek,

3/ Przewodniczącym Zarządu – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Zarządu

    Miasta Brzostek,

4/ Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Miasta Brzostek,

5/ Statucie miasta – należy przez to rozumieć Statut Miasta Brzostek,

6/ Statucie gminy – należy przez to rozumieć Statut Gminy Brzostek,

7/ Radzie Miejskiej – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Brzostku,

8/ Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Brzostku.

9/ Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Brzostek.

§ 3

Miasto działa na podstawie:

1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.),

2/ ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.1014

   z póź. zm.),

3/ Statutu Gminy Brzostek, przyjętego Uchwałą Nr XXVI/177/2009 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Brzostek

4/ niniejszego statutu.

 

II . Nazwa jednostki pomocniczej i jej obszar.

§ 4

1. Miasto Brzostek jest jednostką pomocniczą Gminy Brzostek.

2. Miasto Brzostek jest wspólnotą samorządową osób mających miejsce zamieszkania na  terenie miasta Brzostek.

§ 5

Miasto obejmuje obszar 882,27 ha.

§ 6

Granice terytorialne Miasta są określone na mapie, która stanowi załącznik nr 1 do Statutu.

 

III Organizacja i zadania organów Miasta

§ 7

Organami Miasta są:
1/ Zebranie Mieszkańców
2/ Zarząd

§ 8

1. Organem uchwałodawczym w mieście jest Zebranie Mieszkańców. Organ uchwałodawczy podejmuje uchwały we wszystkich sprawach należących do zakresu działania miasta.

2. Zebranie Mieszkańców jest uprawnione do podejmowania uchwał, jeżeli zostało prawidłowo zwołane oraz uczestniczy w nim, co najmniej 5% uprawnionych do głosowania mieszkańców.

3. Uchwały na zebraniach zapadają zwykłą większością głosów mieszkańców biorących udział w zebraniu w głosowaniu jawnym chyba, że inny tryb wynika z postanowień niniejszego statutu.

§ 9

Do kompetencji Zebrania Mieszkańców należy:

1/opiniowanie w części dotyczącej Miasta, przedstawione do konsultacji przez Radę Miejską projekty uchwał w sprawie:
a) planu zagospodarowania przestrzennego,
b) planu budżetu na dany rok,
c) zmiany granic i zniesienie Miasta,
d) przepisów gminnych w zakresie dotyczącym Miasta
2/ występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza zakres możliwości mieszkańców Miasta,
3/ podejmowanie uchwał w sprawie wystąpienia do władz Gminy z wnioskiem o podjęcie budowy, utrzymania, konserwacji i remontów domów ludowych, urządzeń komunalnych dróg
4/ dokonanie okresowych ocen działalności Przewodniczącego Zarządu i Zarządu
5/ inicjowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności Miasta.

§ 10

1. Zebranie Mieszkańców zwoływane jest przez Przewodniczącego Zarządu:
 a) z inicjatywy Zarządu,
 b) na pisemny wniosek 20% mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,
 c) na polecenie Rady Miejskiej lub Burmistrza.

2. Zebranie Mieszkańców na pisemny wniosek: mieszkańców, Rady Miejskiej lub Burmistrza powinno być zwołane najpóźniej w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku chyba, że wnioskodawca wskaże inny późniejszy termin.

3. Burmistrz może zwołać Zebranie Mieszkańców w przypadku, gdy Przewodniczący Zarządu nie wykona poleceń określonych w ust. 1 pkt c oraz w przypadku nieobecności Przewodniczącego Zarządu lub choroby trwającej dłużej niż 10 dni.

4. Zebrania odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.

§ 11

1.Zawiadomienie o Zebraniu Mieszkańców powinno określać dzień, godzinę i miejsce jego odbycia oraz proponowany porządek obrad.

2. Zebranie jest ważne, jeżeli mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem.

                                                       § 12

1. Prawo do udziału w Zebraniu Mieszkańców mają wszyscy mieszkańcy Miasta, posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

2. Mieszkańcy Miasta, o których mowa w ust.1 biorący udział w Zebraniu Mieszkańców mają prawo do:                                                                                                                                    1/ inicjatywy uchwałodawczej,

2/ udziału w dyskusji nad każdą sprawą objętą porządkiem obrad, 

3/ zadawania pytań Przewodniczącemu Zarządu, członkom Zarządu  i obecnym na zebraniu wiejskim przedstawicielom organów gminy,

4/ udziału w głosowaniu.

3. W Zebraniu Mieszkańców mogą uczestniczyć bez prawa do głosowania przedstawiciele organów gminy oraz zaproszeni goście.

4. Obowiązkiem Przewodniczącego Zarządu jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na Zebraniu Mieszkańców. W przypadku powstania trudności winien zwrócić się do Przewodniczącego Rady Miejskiej lub Burmistrza o pomoc, którzy wyznaczają w tym celu odpowiednich Radnych lub pracowników Urzędu Miejskiego w Brzostku.

§ 13

Zebranie prowadzi Przewodniczący Zarządu, a w razie jego nieobecności - inny mieszkaniec Miasta wybrany przez Zebranie Mieszkańców.

                                                            § 14

1. Przewodniczenie obradom Zebrania Mieszkańców uprawnia do:

1/ udzielania głosu poszczególnym mówcom, 
2/ udzielania głosu poza kolejnością,
3/ odbierania głosu, 
4/ zamknięcia dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, 
5/ żądania określonego zachowania się od uczestników Zebrania Mieszkańców.

2. Przewodniczący zebrania udziela głosu na zebraniu według kolejności zgłoszeń.   

3.Poza kolejnością Przewodniczący zebrania udziela głosu:
1/ przedstawicielom organów gminy,
2/ zaproszonym gościom
3/ dla sprostowania, 
4/ w sprawie zgłoszenia wniosku o charakterze formalnym.

4.W przypadku, gdy mówca w swoim wystąpieniu wyraźnie odbiega od przedmiotu obrad albo, gdy forma, treść jego wystąpienia lub zachowanie w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad czy też uchybiają powadze zebrania przewodniczący zebrania przywołuje mówcę słowami „proszę do porządku”, a jeśli przywołanie nie odniesie skutku może odebrać mu głos.

 5. Przewodniczący Zebrania Mieszkańców nie może odmówić poddania pod głosowanie wniosku, jeżeli jego przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.

§ 15

1. Z Zebrania Mieszkańców sporządza się protokół, który powinien zawierać:
1/datę, miejsce, godzinę zebrania i oznaczenie w którym terminie zebranie się odbywa, 
2/liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności,   3/imiona i nazwiska osób zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich stanowisk,      4/stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania, 
5/zatwierdzony porządek obrad,                                                                            6/sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o realizacji uchwał  i wniosków z poprzedniego zebrania,
7/przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji oraz sformułowanie zgłoszonych i uchwalonych wniosków,
8/zatwierdzone przez zebranie uchwały,
9/podpis prowadzącego zebranie i protokolanta,

 

2.Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi a uchwały arabskimi. Nową numerację zaczyna się z początkiem nowej kadencji.

§ 16

1. Protokół z Zebrania Mieszkańców wraz z uchwałami należy w terminie 7 dni po odbyciu zebrania przekazać Burmistrzowi.

 2. Wyciągi z protokołu, wnioski z zebrania i uchwały Burmistrz przekazuje zainteresowanym referatom, na samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim, jednostkom organizacyjnym Gminy, a w razie potrzeby przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 17

1. Organem wykonawczym w mieście jest Zarząd.

2. Pracami Zarządu kieruje Przewodniczący Zarządu

§ 18

1.Kadencja Zarządu  trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.

3.Po upływie kadencji Zarząd działa do czasu wyboru nowego Zarządu.

 

2.Wybory Przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu odbywają się w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od upływu kadencji.

§ 19

 Przewodniczący Zarządu w szczególności:

1/reprezentuje Miasto na zewnątrz,

2/przedkłada na Zebraniu Mieszkańców roczne informacje o pracy Zarządu,

3/organizuje pracę Zebrania Mieszkańców oraz Zarządu,

4/prowadzi Zebrania Mieszkańców,

5/załatwia inne sprawy niezastrzeżone dla Zarządu,

6/uczestniczy w pracach organów Gminy na zasadach określonych w statucie Gminy.

7/organizuje i koordynuje przy współpracy z działającymi organizacjami społecznymi inicjatywy i przedsięwzięcia społeczne mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców Miasta,
8/współdziała z organami Gminy w zakresie publikacji przepisów gminnych i informacji urzędowych w celu umożliwienia mieszkańcom zapoznania się z nimi.

 

§ 20

1. Zarząd składa się z 7 osób.

2.Stanowisko Zarządu jest wyrażane w formie uchwał.

3.Uchwały podejmowane  są większością głosów członków Zarządu przy obecności, co najmniej połowy członków obecnych na jego posiedzeniu.

§ 21

1. Do zadań i kompetencji Zarządu należy:
1/ przygotowanie Zebrań Mieszkańców i sporządzanie projektów uchwał tych zebrań,
2/ opracowanie i przedkładanie Zebraniu Mieszkańców programów pracy,
3/ występowanie z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów Miasta i realizacji zadań samorządu,
4/ organizowanie i wykonywanie uchwał Zebrania Mieszkańców, kształtowanie odpowiednich stosunków współżycia mieszkańców,

5/ organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, a zwłaszcza opieki nad młodzieżą i jej wychowaniem, utrzymywania porządku, czystości,

6/prowadzenie w mieście akcji i konkursów mających na celu poprawę stanu sanitarnego, porządku, estetyki miasta,

7/występowanie z inicjatywą organizowania zajęć pozaszkolnych dla młodzieży, jej wychowywania i wypoczynku,

8/inicjowanie przedsięwzięć o charakterze kulturalno - oświatowym, sportowym,

9/inspirowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zapobieganie patologiom społecznym,

 

2.Posiedzenie Zarządu zwołuje Przewodniczący Zarządu w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

 

 3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział radni oraz przedstawiciele organizacji społecznych działających na terenie Miasta.  

§ 22

l. Działalność organów Miasta jest jawna.

2. Jawność działania obejmuje w szczególności prawo mieszkańców Miasta do uzyskania informacji o działalności organów Miasta, prawo wglądu do protokołów z Zebrań Mieszkańców i posiedzeń Zarządu, prawo zapoznania się z uchwałami Zebrania Mieszkańców oraz pisemnymi odpowiedziami organów Gminy na uchwały lub wnioski Zebrania Mieszkańców.

 

IV. Zasady i tryb wyborów organów Miasta

 

§ 23

1. Wybory Przewodniczącego Zarządu i członków  Zarządu zarządza Burmistrz określając datę, siedzibę obwodowej komisji wyborczej oraz kalendarz wyborczy.

2. Wydanie zarządzenia o wyborach następuje w terminie 1 miesiąca od wyborów do Rady Miejskiej.

§ 24

Okręg wyborczy obejmuje wyborców zamieszkujących na obszarze działania Miasta.

§ 25

1.Wybory przeprowadza się na podstawie spisu wyborców, w który osoba biorąca udział w głosowaniu potwierdza otrzymanie kart do głosowania.

2. Spis wyborców sporządza Burmistrz.

 

§ 26

Wybory Przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu są powszechne, równe, bezpośrednie i tajne. Prawo wybierania ma każdy mieszkaniec Miasta, który, najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze działania miasta.

§ 27

Wybory odbywają się w lokalu obwodowej komisji wyborczej.

§ 28

1. Kandydować na Przewodniczącego Zarządu i członka Zarządu może każdy, kto posiada prawo wybierania, ma ukończone 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze działania Miasta.

2. Kandydatów na Przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu zgłasza się do Burmistrza w terminie określonym w kalendarzu wyborczym.  

3. Zgłoszenie danego kandydata powinno być poparte, co najmniej przez 25 wyborców stale zamieszkałych w Mieście. Zgłoszenie powinno zawierać ponadto imię i nazwisko, adres zamieszkania, wiek i wykształcenie.

4. Do każdego zgłoszenia kandydata na Przewodniczącego Zarządu i  członka Zarządu należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie. 

5.Wyborca może udzielić poparcia dowolnej liczbie kandydatów.

§ 29

1. Burmistrz lub upoważniona osoba na podstawie pisemnych zgłoszeń rejestruje kandydatów na Przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu.

2. Burmistrz w terminie wynikającym z kalendarza wyborczego, podaje do wiadomości wyborców w sposób zwyczajowo przyjęty, dane o kandydatach na Przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu.

3.W przypadku nie zgłoszenia kandydatów na Przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu przedłuża się termin zgłaszania o 3 dni informując o tym mieszkańców Miasta.

4. Jeżeli zgłoszony został 1 kandydat na Przewodniczącego Zarządu, to wyborów  Przewodniczącego Zarządu nie przeprowadza się, a uznaje się osobę zgłoszoną za wybraną. Fakt ten potwierdza Burmistrz spisując protokół.

 

§ 30

1. Dla przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Burmistrz powołuje spośród złożonych zgłoszeń skład osobowy obwodowej komisji wyborczej.

2. Skład komisji liczy 5 osób, z urzędu jako członek wchodzi osoba wskazana przez Burmistrza spośród pracowników samorządowych.

3. Prawo zgłoszenia jednego kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej ma kandydat na Przewodniczącego Zarządu i członka Zarządu z pośród mieszkańców stale zamieszkałych w Mieście.

4. Burmistrz lub upoważniona osoba przyjmuje zgłoszenia pisemne, które powinny zawierać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz zgodę kandydata w terminie określonym w kalendarzu wyborczym.

5. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń kandydatów jest wyższa niż określona w ust.2, Burmistrz Gminy ustala listę członków komisji w drodze losowania.

§ 31

W przypadku, gdy kandydat na Przewodniczącego Zarządu lub członka Zarządu będzie pozostawał z członkiem Obwodowej Komisji Wyborczej w następującym stosunku pokrewieństwa: będzie małżonkiem, krewnym do I stopnia w linii prostej, krewnym do I stopnia w linii bocznej oraz powinowatym do I stopnia, członek Obwodowej Komisji Wyborczej podlega automatycznemu wykluczeniu a w jego miejsce Burmistrz powołuje inną osobę.

§ 32

1. Zmian i uzupełnień w składzie komisji dokonuje Burmistrz. 

2.W przypadku braku zgłoszeń kandydatów do obwodowej komisji wyborczej, składy osobowe ustala Burmistrz spośród wyborców stale zamieszkałych w Mieście.

§ 33

Pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej zwołuje Burmistrz. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego i zastępcę.

§ 34

 Do zadań komisji należy:
1/przygotowanie lokalu wyborczego,
 2/przeprowadzenie głosowania w obwodzie,
 3/ustalenie wyników głosowania i podanie ich do wiadomości publicznej.

§ 35

1.Głosowanie przeprowadza się w lokalu obwodowej komisji wyborczej w godzinach od 8 00 do 18 00 w dniu ustawowo wolnym od pracy.

2. W lokalu wyborczym znajduje się urna wyborcza, miejsce zasłonięte zapewniające tajność głosowania.

§ 36

1. Druk, zabezpieczenie oraz dostarczenie kart do głosowania obwodowym komisjom wyborczym zapewnia Burmistrz.

2. Na kartach do głosowania: na Przewodniczącego Zarządu, na członków Zarządu znajdują się imiona i nazwiska kandydatów umieszczone w porządku alfabetycznym, przy każdym kandydacie z lewej strony znajduje się kratka, u dołu odcisk pieczęci komisji oraz informacja o sposobie głosowania i nadruk pieczęci urzędowej Gminy.

§ 37

1. Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca stawia znak „X” w kratce po prawej stronie, obok nazwiska kandydata na Przewodniczącego Zarządu, na którego oddaje głos.

2. Po otrzymaniu karty do głosowania na członków Zarządu wyborca stawia znak „X” w kratce po prawej stronie obok nazwiska kandydata, na którego oddaje głos, w ilości nie większej niż statutowy skład Zarządu.

§ 38

Za nieważne uważa się głosy:

1/ jeżeli na karcie do głosowania na Przewodniczącego Zarządu umieszczono znak „X” przy więcej niż jednym nazwisku kandydata lub nie umieszczono znaku „X” przy żadnym z nazwisk,

2/ jeżeli na karcie do głosowania na członków Zarządu umieszczono znak „X” przy większej liczbie nazwisk niż liczba członków Zarządu określona w Statucie lub nie umieszczono znaku „X” przy żadnym z nazwisk,

3/ jeżeli na karcie do głosowania, brak pieczęci Gminy Brzostek,

§ 39

1.Wybranym na Przewodniczącego Zarządu zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów. W przypadku równej ilości głosów kandydatów Burmistrz zarządza ponowne wybory. W wyborach biorą udział kandydaci, którzy uzyskali równą ilość głosów.

2.Członkami Zarządu zostają kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku, gdy kilku kandydatów otrzymało równą ilość głosów, a ich wejście do Zarządu przewyższałoby jego statutowy skład, o pierwszeństwie w przyznaniu mandatu rozstrzyga losowanie przeprowadzone niezwłocznie przez Burmistrza w obecności kandydatów i obwodowej komisji wyborczej.

§ 40

Burmistrz wydaje obwieszczenie o wynikach wyborów na podstawie otrzymanych protokołów od obwodowej komisji wyborczej.

§ 41

Burmistrz ustala wzory druków wyborczych. 

§ 42

1.Wygaśnięcie mandatu Przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu następuje na skutek:

1/zrzeczenia się mandatu,

2/śmierci,

3/pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,

4/odwołania.

2.W przypadkach wskazanych w ust. 1 Burmistrz zarządza wybory uzupełniające.

3.Wybory uzupełniające odbywają się według zasad określonych w § 23 -41.

 

§ 43

1.Odwołanie Przewodniczącego Zarządu i członka Zarządu przed upływem kadencji przeprowadza się na wniosek, co najmniej 10 % uprawnionych do głosowania.

2. Wniosek w sprawie odwołania Przewodniczącego Zarządu i członka Zarządu składany jest do Burmistrza w formie pisemnej i podpisany, przez co najmniej 10% stałych mieszkańców Miasta uprawnionych do głosowania.
3. Z wnioskiem o odwołanie Przewodniczącego Zarządu może wystąpić również Burmistrz, jeżeli Przewodniczący Zarządu nie wywiązuje się z obowiązków, dopuścił się czynu dyskwalifikującego go w opinii środowiska oraz za przestępstwa stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu, popełnione z chęci zysku lub innych niskich pobudek.

 

§ 44

1.Burmistrz ma prawo zawiesić Przewodniczącego Zarządu w czynnościach w przypadku rażącego naruszenia przepisów prawa, o czym winien powiadomić Radę Miejską na najbliższej sesji oraz Zarząd.

2.Do czasu wyboru Przewodniczącego Zarządu, Burmistrz wyznacza osobę do pełnienia jego funkcji w porozumieniu z Zarządem.

 

  V. Zakres działania Miasta

§ 45

Do zakresu działań Miasta należą wszystkie sprawy publiczne mające istotne znaczenie dla mieszkańców, przekazane mu przez Radę Miejską w drodze uchwały, a w szczególności:
1/ opiniowanie spraw dotyczących Miasta, w których zwróci się Rada Miejska,
2/występowanie do Rady Miejskiej z wnioskami w sprawach Miasta,
3/współpraca z komisjami Rady Miejskiej,
4/załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej.

§ 46

Miasto współpracuje z organami gminy w następujących sprawach:
1/gospodarki terenami, ochrony środowiska,
2/lokalnych dróg, mostów i placów,
3/wodociągów zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków, 4/ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
5/porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
6/utrzymania obiektów i urządzeń użyteczności publicznej położonych na terenie Miasta,
7/czynów społecznych,
8/organizowania różnych form pomocy sąsiedzkiej

§ 47

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Miasto może nawiązywać współpracę z samorządami mieszkańców sąsiednich sołectw, zawiera porozumienia określające zakres i sposób wykonania wspólnych zadań.

§ 48

1. Rada Miejska może przekazać niezbędne sołectwu składniki mienia komunalnego.

2. Miasto zarządza i korzysta z przekazanego mu przez Radę Miejską mienia komunalnego.

3. W zakresie zwykłego zarządu mieniem, o jakim mowa w ust. 2 Miasto:

1/utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym poprzez dokonywanie niezbędnych napraw, konserwacji remontów,
2/ załatwia bieżące sprawy związane z eksploatacją mienia, 
3/ pobiera dochody i korzysta z mienia zgodnie z przeznaczeniem, 
4/ może prowadzić działalność gospodarczą z użyciem mienia, którym zarządza w zakresie nie wykraczającym poza zadania o charakterze użyteczności publicznej, 
5/ może przeznaczać do oddania w najem, dzierżawę lub do innego korzystania lokale, obiekty i grunty mienia komunalnego.

4. W sprawach określonych w ust. 2 i 3, miasto Zarząd.

5. Miasto zobowiązane jest do stosowania w swojej działalności ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 49

1. Gospodarka finansowa Miasta jest prowadzona w ramach budżetu gminy na podstawie rocznego planu finansowo-rzeczowego, ustalonego przez Burmistrza z uwzględnieniem propozycji złożonych przez Zebranie Mieszkańców.

2. Zmian w planie finansowo-rzeczowym Miasta dokonuje Burmistrz na wniosek Zebrania Mieszkańców lub z własnej inicjatywy.

3. Zebranie Mieszkańców może upoważnić Zarząd do występowania do Burmistrza z wnioskami o zmianę planu finansowo - rzeczowego Miasta.

§ 50

1. Sprawy związane z gospodarką finansową Miasta prowadzi Urząd Miejski w Brzostku.

2. Środki finansowe z budżetu gminy oraz inne środki uzyskane przez Miasto można przeznaczyć w szczególności na:
1/ finansowanie statutowej działalności Miasta, 
2/ dofinansowanie inicjatyw społecznych w Mieście,
3/ cele określone uchwałami Zebrania Mieszkańców zgodnie z planem finansowo- rzeczowym, o którym mowa w § 49 ust.1,
4/ inwestycje i bieżące utrzymanie przekazanego Miastu przez gminę mienia.

§ 51

Dotychczasowe mienie z mocą prawa jest mieniem gminnym i wszystkie przysługujące mieszkańcom Miasta prawa własności, użytkowania tego mienia lub inne prawa pozostają nienaruszone.

VI. Kontrola i nadzór nad działalnością organów Miasta.

 

§ 52

1. Nadzór nad działalnością organów Miasta sprawuje Rada Miejska i Burmistrz.

2.Organem kontroli działalności organów Miasta jest powołana przez Radę Miejską komisja rewizyjna.

3. Bieżący nadzór nad statutową działalnością Miasta sprawuje Burmistrz.

4.Organy kontroli i nadzoru nad działalnością organów Miasta mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania Miasta, dokonywania wizji w Mieście oraz uczestniczenia w Zebraniach Mieszkańców oraz posiedzeniach Zarządu.

§ 53

1. Burmistrz wstrzymuje wykonanie uchwał Zebrania Mieszkańców, które są sprzeczne z prawem lub nie odpowiadają zasadom celowości, rzetelności lub gospodarności.

2. Uchwała Zebrania Mieszkańców sprzeczna z prawem jest nieważna.

3. O nieważności uchwały Zebrania Mieszkańców w całości lub w części orzeka Rada Miejska.

§ 54

Komisja rewizyjna kontroluje działalność organów Miasta w zakresie zleconym jej przez Radę Miejską i zgodnie z ustaleniami statutu gminy.

 

§ 55

  Skarbnik Gminy sprawuje kontrolę finansową w zakresie przekazanych środków.

 

VII. Postanowienia końcowe

§ 56

1.Zmiany statutu miasta dokonuje Rada Miejska, w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

2.Interpretacji statutu miasta, w szczególności w przypadkach spornych dokonuje wiążąco Rada Miejska.

§ 57

W sprawach nie uregulowanych w statucie  miasta mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia statutu gminy oraz innych uchwał i zarządzeń organów gminy.

§ 59

Traci moc Uchwała Nr IV/25/2003 Rady Gminy Brzostek z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Brzostek.

§ 60

1.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

2.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 
drukuj pobierz pdf