Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2011: Nr 88/11 z dnia 27 października 2011r.-w sprawie podjęcia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu programu współpracy Gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi

Zarządzenie Nr   88  /11

Burmistrza Brzostku

z dnia 27 października 2011r.

 

 w sprawie podjęcia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu programu współpracy  Gminy Brzostek z organizacjami  pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2012.

 

 

        Na podstawie § 4 uchwały Nr XLIII/307/10 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

Burmistrz Brzostku zarządza co następuje:

 

§ 1

 

1.Uruchamiam procedurę, której przedmiotem jest przeprowadzenie konsultacji społecznych     projektu uchwały Rady Miejskiej w Brzostku w sprawie przyjęcia rocznego  programu współpracy  Gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  2012r. , który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w okresie od 27.10.2011r. do 04.11.2011r.

    w formie pisemnej, poprzez wyrażenie opinii i złożenie uwag.

3. W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty     

    wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

    działające na terenie Gminy Brzostek.

4. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych jest   

     Krystyna Wójtowicz  -  pracownik Urzędu Miejskiego w Brzostku.

 

§ 2

 

1. Zgłaszane uwagi i opinie  dokumentowane są w formie formularza konsultacyjnego, który    

    stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Wypełnione formularze  można składać osobiście  w biurze nr  14  Urzędu Miejskiego       

    w Brzostku (w godzinach pracy Urzędu) lub przesłać pocztą na adres:

    Urząd Miejski w Brzostku, ul. Rynek 1 39 -230 Brzostek w nieprzekraczalnym terminie do

    dnia  4  listopada  2011 roku do godziny 1500.             

3. Projekt dokumentu w formie drukowanej dostępny jest w biurze nr  14 Urzędu Miejskiego

    w Brzostku.

4. Z przeprowadzonych konsultacji osoba odpowiedzialna za ich przeprowadzenie sporządza  sprawozdanie i przedstawia je Burmistrzowi.

5. Wyniki konsultacji publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brzostek.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                Burmistrz Brzostku

                                                                   Leszek Bieniek

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
załącznik nr 1
(wprowadził: Grzegorz Kudłacz 2011-10-28 09:32:30)
rozmiar pliku: NAN
załącznik nr 2
(wprowadził: Grzegorz Kudłacz 2011-10-28 09:32:51)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz