Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2011: Nr 100/11 z dnia 30 listopada 2011r. - ogłoszenie przetargu na dzierżawę nieruchomości położonych w Brzostku i Przeczycy

 

Z a r z ą d z e n i e Nr 100/11
Burmistrza  Brzostku
z dnia 30 listopada 2011 roku 

w sprawie ogłoszenia I Publicznego Przetargu (Licytacji) na dzierżawę nieruchomości położonych w Brzostku i Przeczycy, stanowiących własność Gminy Brzostek oraz powołania składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych z przetargiem.  

Na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (tekst jednolity: Dz. U z 2010 roku, Nr 102, poz. 651, ze zmianami) i  § 8 ust. 1, 2  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z 2004 roku) w związku z uchwałą  Nr V/59/03 Rady Gminy w Brzostku z dnia 7 kwietnia 2003 roku, w sprawie ustalania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Brzostek oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata  i Zarządzeniem Nr 65/10 Burmistrza Brzostku z dnia 31.08.2010 roku w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego gruntów wykorzystywanych rolniczo, stanowiących własność Gminy Brzostek  z a r z ą d z a m

§ 1.

  Ogłosić I Publiczny Przetarg (Licytacja) na dzierżawę w drodze przetargu poniższych nieruchomości, oraz utrzymuję cenę wywoławczą rocznego czynszu dzierżawnego  i wadium  dla poszczególnych nieruchomości : 

Lp

Nr działki

Tytuł prawny

Powierzchnia (ha)

Opis nieruchomości(położenie)

Przeznaczenie w planie zag.przestrzennego

Forma

zbycia

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego netto ( zł )

Wadium

(zł)

1

 

Część dz. 1489

(działka nr 13- zał graficzny )

KW Nr  20 353

 

0,2705

RIIIa - 0,2705

 

Brzostek

rolna

brak planu

dzierżawa - przetarg

 

55,-

 

6,-

2

Część działki 581,

 

KW Nr  59 597

 

0,41

RIIIa - 0,31

RIIIb - 0,10

Przeczyca

rolna

brak planu

dzierżawa - przetarg

 

75,-

 

8,-

3

Część działki 691/7

KW Nr  48 273

 

0,28

PsIV - 0,28

Przeczyca

rolna

brak planu

dzierżawa - przetarg

 

55,-

 

6-

Do ceny osiągniętej w wyniku licytacji doliczony zostanie 23 % podatek VAT.

§ 2. Do czynności związanych  z przeprowadzeniem przetargu na sprzedaż działek  wykazanych w § 1 powołuję komisję w składzie :

1.  Przewodniczący: Jan Król                                 -       Kierownik Referatu RGiMK

2.  Z-ca  Przewodniczącego Marzena Kolbusz      -       Inspektor Referatu RGiMK

3   Członek:               Piotr Szczepkowicz             -       Z-ca Burmistrza Gminy Brzostek

4.  Członek:               Halina Furman                    -        Inspektor Referatu RGiMK

5.  Członek:               Marta Czech                        -       Referent Referatu RGi MK

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju Gospodarczego i Mienia Komunalnego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz