Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2011: Nr XV/102/11 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego w

 

Uchwała Nr XV/102/11
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 29 grudnia 2011 roku

 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.) Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje: 

§ 1. Dyrektorom, wicedyrektorom szkoły oraz nauczycielom pełniącym inne stanowisko kierownicze w szkole obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – określonych w odrębnych przepisach – według norm wyszczególnionych w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Organ prowadzący może w uzasadnionych przypadkach zwolnić dyrektora szkoły od obowiązku realizacji zajęć określonych w § 1, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły (przedszkola) powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora.

2.Organ prowadzący zwalnia dyrektora szkoły z obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w § 1, w przypadku powołania na stanowisko dyrektora szkoły osoby nie będącej nauczycielem. 

§ 3. Obniżony wymiar zajęć, o którym mowa w § 1, dotyczy również nauczyciela, który pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono to stanowisko, z tym, że obowiązuje on od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono nauczycielowi pełnienie obowiązków na tym stanowisku, a ustaje z końcem miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał pełnić to stanowisko.

 § 4. Traci moc:

1. Uchwała Nr IX/90/99 Rady Gminy w Brzostku z dnia 27 maja 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zespołach szkół i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brzostek oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zmienioną uchwałą Nr XXVIII/251/2001 Rady Gminy w Brzostku z dnia 30 marca 2001 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IX/90/99 Rady Gminy w Brzostku z dnia 27 maja 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zespołach szkół i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brzostek oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku i dyrektorom szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzostek.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 roku.

 


drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Załącznik 102
(wprowadził: Ewa Szukała 2012-01-02 15:23:12)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz