Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2011: Nr 116/11 z dnia 30 grudnia 2011r.- ustalenia wymaganych dokumentów oraz sposobu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP w Gminie Brzostek za udział w działaniu ratowniczym, szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną l

 

 ZARZĄDZENIE Nr 116/11
Burmistrza  Brzostku
 z dnia  30 grudnia 2011 roku 

w sprawie:   ustalenia wymaganych dokumentów oraz sposobu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych w Gminie Brzostek za udział w działaniu ratowniczym, szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę. 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) z późn. zm. oraz Uchwały Nr XXIV/162/08 Rady Gminy Brzostek z dnia 21 listopada 2008r. zarządzam co następuje:

§ 1 Ustalony ekwiwalent pieniężny dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym, szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę w uchwale nr XXIV/162/08 Rady Gminy Brzostek wypłaca się po złożeniu przez członka OSP oświadczenia o pozostawaniu w stosunku pracy, którego wzór stanowi załącznik nr 1.

§ 2 Oświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy członek OSP składa raz w roku, a potwierdzenie udziału w działaniu ratowniczym dowódca sekcji  składa w terminie 3 dni od dnia zaistnienia działania Naczelnikowi Jednostki.

§ 3 1. W terminie 3 dni po zakończeniu działań ratowniczych  w których uczestniczyła jednostka OSP, dowódca sekcji doręcza potwierdzenie udziału w działaniu Naczelnikowi OSP, według wzoru określonego w załączniku Nr 11 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego sytemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U. z 2011r. Nr 46,poz. 239). 

2.Udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym potwierdza dysponent tego wezwania.

§ 4 Zobowiązuje się Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych do dostarczenia w terminie 5 dni zebranych dokumentów wymienionych w § 2  inspektorowi ds. wojskowych obrony cywilnej i ochrony p.poż. Urzędu Miejskiego w Brzostku.

§ 5 1. Wypłata ekwiwalentu pieniężnego dokonywana będzie kwartalnie w terminie do  10-dnia miesiąca następującego po kwartale w kasie Urzędu Miejskiego w Brzostku lub na wskazane przez członka OSP konto bankowe. 

2.Jeżeli ustalony dzień wypłaty ekwiwalentu pieniężnego jest dniem wolnym od pracy, ekwiwalent wypłaca się w dniu poprzedzającym.

§ 6 Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. wojskowych obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej.

§ 7 Traci moc Zarządzenie Nr 33/09 Burmistrza Brzostku z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia wymaganych dokumentów oraz sposobu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych w Gminie Brzostek za udział w działaniu ratowniczym, szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarna lub Gminę.

  § 8  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2012r.

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
za-116
(wprowadził: Ewa Szukała 2012-02-01 08:40:11)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz