Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2012: Nr XVI/111/12 z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/183/09 RM w Brzostku z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2009 - 2013 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

 

Uchwała  Nr XVI/111/2012
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 28 marca 2012 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/183/2009 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2009-2013 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 

            Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm) oraz art. 21 ust.1 pkt 1 i 2, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.)- Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XXVI/183/2009  Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2009-2013 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy – w ten sposób, że  w § 1 w dziale IV Polityka czynszowa  punkt 2 otrzymuje brzmienie:,, Ustala się stawkę bazową czynszu w wysokości od  0,7 % do 3 %  rocznie od 1 m 2 wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m 2  powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych ogłoszonego przez Wojewodę Podkarpackiego na okres 6 miesięcy od 01 października do 31 marca  roku następnego lub od 01 kwietnia do 30 września roku następnego.’’ 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku. 

§ 3. 1.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz