Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2012: Nr XXIII/176/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właści

 

Uchwała Nr XXIII/176/12
Rady miejskiej w brzostku
z dnia 28 grudnia 2012 roku 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6  r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391)- Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Usługa w zakresie odbierania i zagospodarowania segregowanych odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną opłatę obejmuje: 

1) odbiór ze wszystkich nieruchomości bez ograniczeń ilościowych raz w miesiącu a z terenu nieruchomości zabudowanych budynkami wielolakalowymi, na których zamieszkują mieszkańcy dwa razy w miesiącu, zgodnie z harmonogramem zbiórki odpadów następujących frakcji: 

a) szkła, 

b) papieru, 

c) zbieranych łącznie: tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych, 

d) metali,

d) odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji z wyłączeniem odpadów zielonych, 

e) pozostałości z sortowania odpadów komunalnych; 

2) przyjmowanie bez ograniczeń ilościowych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych następujących frakcji: 

a) odpadów zielonych, 

b) tekstyliów, 

c) przeterminowanych leków i chemikaliów, 

d) zużytych baterii i akumulatorów, 

e) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

f) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

g) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

h) szkła okiennego, 

i) zużytych opon, 

j) zimnych popiołów, 

k) styropianu budowlanego i opakowaniowego; 

3) odbiór z nieruchomości bez ograniczeń ilościowych raz w roku frakcji odpadów wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 2 niniejszej uchwały z wyjątkiem odpadów budowlanych i rozbiórkowych, szkła okiennego i zimnych popiołów; 

4) przyjmowanie bez ograniczeń ilościowych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych frakcji odpadów wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 1; 

5) worki na frakcje odpadów wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 1. lit. a-d.

2. Usługa w zakresie odbierania i zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną opłatę obejmuje: 

1) odbiór zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości, raz w miesiącu, bez ograniczeń ilościowych, przy czym w skład zmieszanych odpadów komunalnych nie mogą wchodzić przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zimne popioły; 

2) przyjmowanie bez ograniczeń ilościowych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych frakcji wymienionych w §1 ust.1 pkt 1 i 2; 

3) odbiór z nieruchomości bez ograniczeń ilościowych raz w roku posegregowanych frakcji odpadów wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 2 niniejszej uchwały z wyjątkiem odpadów budowlanych i rozbiórkowych, szkła okiennego i zimnych popiołów. 

§ 2. Lokalizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 3.

1. Przez „pozostałości z sortowania odpadów komunalnych” należy rozumieć odpady, które nie mogą być zaliczone do żadnej innej frakcji odpadów wymienionych w niniejszej uchwale.

2. Odpady powstałe na terenie nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami,  określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzostek traktowane będą jako odpady zmieszane. 

§ 4. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych świadczy usługi przyjmowania odpadów zebranych w sposób selektywny od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 oraz w soboty w godz. 9.00 – 13.00 z wyjątkiem świąt. 

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązywania od 1 lipca 2013 roku.

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz