Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2012: Nr XXIII/181/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. \"Usprawnianie funkcji rozwojowych i poznawczych uczniów w Szkole Podstawowej w Brzostku\" .....

 

Uchwała Nr XXIII/181/12
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 28 grudnia 2012 roku 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Usprawnianie funkcji rozwojowych i poznawczych uczniów w Szkole Podstawowej w Brzostku” nr: UDA-POKL.09.01.02-18-245/12 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych). 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się do realizacji projekt pt. „Usprawnianie funkcji rozwojowych i poznawczych uczniów w Szkole Podstawowej w Brzostku” nr: UDA-POKL.09.01.02-18-Brzostek”, okres realizacji projektu: od 01.09.2012 r. do 30.06.2013 r. w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu wynosi 175 382,00 zł.

Gmina wniesie wkład własny niepieniężny w wysokości 24 000,00 zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz