Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie: Studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzostek

Uchwała Nr XIX/135/12
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 30 sierpnia 2012 roku

w sprawie uchwalenia zmiany „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzostek”

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz na podstawie art. 12 ust. 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003r. Nr 80 poz. 717 ze zm.)

Rada Miejska w Brzostku
uchwala, co następuje:

§ 1 Uchwala się zmianę „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzostek”, uchwalonego Uchwałą Nr XXVIII/249/2001 Rady Gminy Brzostek z dnia 30 marca 2001 r. w zakresie zgodnym z Uchwałą Nr VI/19/11 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzostek”.

§ 2 Integralną częścią niniejszej uchwały są następujące załączniki:

1)    Załącznik nr 1 tekst pt.: „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzostek” - Część I - Uwarunkowania wraz z diagnozą,

2)    Załącznik nr 2 – tekst pt.: „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzostek” - Część II - Kierunki,

3)    Załącznik nr 3rysunek nr 1: „Uwarunkowania i Kierunki zagospodarowania przestrzennego   Gminy Brzostek” w skali 1:10 000,

4)    Załącznik nr 4 rysunek nr 2 „Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej Gminy Brzostek w skali 1: 10 000

5)    Załącznik nr 5 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag.

      Załącznik nr 5 - rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Brzostku.  

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku. 

§ 4  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


UZASADNIENIE

do Uchwały nr XIX/135/12 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 sierpnia 2012 roku
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek 

Działając na podstawie art.11 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm.) Burmistrz Brzostku przedstawia Radzie Miejskiej w Brzostku do uchwalenia projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek, przyjętego uchwałą Nr XXVIII/249/2001 Rady Gminy Brzostek z dnia 30 marca 2001 roku
Do ww. opracowania przystąpiono z uwagi na potrzebę:
1)    zwiększenie rezerwy terenowej pod zainwestowanie dotyczące głównie poszerzenia terenów pod zabudowę mieszkaniową i usługową, a także produkcyjną;
2)     zaktualizowanie uwarunkowań środowiskowych w oparciu o opracowanie ekofizjograficzne Gminy sporządzone na potrzeby zmiany Studium;
3)    dostosowanie zapisów i ustaleń zmiany Studium do obowiązujących przepisów prawa.

I. Dane Ogólne

1)    Rada Miejska w Brzostku na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym w dniu 24 lutego 2011 r. podjęła Uchwalę Nr VI/19/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek w granicach określonych na załączniku graficznym do powyższej uchwały.

2)    Zakres zmiany studium dotyczy całego obszaru Gminy Brzostek w jej granicach administracyjnych.

3)    Projekt zmiany studium został sporządzony w trybie art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami), oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233).

4)    Na podstawie przeprowadzonej analizy i zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późniejszymi zmianami) w studium przyjęto rozwiązania w zakresie kierunków zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów.

5)    Zmiana studium dokonuje się na podstawie Uchwały Nr VI/19/11 z dnia 24 lutego 2011 r. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek.

 

II Wnioski

1)    Część graficzna (rysunki studium) jest sporządzona na mapie w skali 1:10000, pochodzącej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie z §5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz.1233).

2)    Zgodnie z art. 12 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami) do Uchwały uchwalającej zmianę studium załącza się wymagane załączniki:

a)        Załącznik nr 1 tekst pt.: „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzostek” - Część I - Uwarunkowania wraz z diagnozą,

b)        Załącznik nr 2 – tekst pt.: „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzostek” - Część II - Kierunki,

c)        Załącznik nr 3rysunek nr 1: „Uwarunkowania i Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Brzostek” w skali 1:10 000,

d)        Załącznik nr 4rysunek nr 2 „Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej gminy Brzostek w skali 1: 10000,

e)        Załącznik nr 5 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag.  

Przedkładany do uchwalenia projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek nie narusza przepisów odrębnych i nie pozostaje w sprzeczności z interesem publicznym oraz uwzględnia wymogi ochrony środowiska.

drukuj pobierz pdf    

wstecz