Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory Zarządu Miasta, Sołtysów i Rad Sołeckich. »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2013: Nr XXV/193/13 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzostek

 

UCHWAŁA Nr XXV/193/13
RADY MIEJSKIEJ W BRZOSTKU
z dnia 28 lutego 2013 roku

 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzostek 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012. 391 j.t. z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy -Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje: 

Rozdział I

Postanowienia ogólne 

§ 1

Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzostek. 

§ 2

1. Do treści regulaminu stosuje się pojęcia i definicje zawarte w ustawach:

1) z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 j.t. z póżn. zm.),

2)  z dnia 21 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. 2013.21)

3) z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.),

4) z dnia 29 czerwca 2007 roku o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 133 poz. 921 ze zm.).

5) z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U.z 2005 r. Nr 180 poz. 1495 ze zm.),

6) z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz.638 z póź. zm.)

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1)przedsiębiorcy, bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę
    odbierającego odpady komunalne, wpisanego do rejestru działalności regulowanej
    w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, działającego na
    podstawie umowy zawartej z Gminą Brzostek,

2)harmonogramie - należy przez to rozumieć dostarczany właścicielom nieruchomości przez przedsiębiorcę, wykaz zawierający w szczególności terminy odbioru odpadów
komunalnych  na terenie Gminy Brzostek,

3) pojemnikach- rozumie się przez to także kontenery, worki, kosze uliczne służące do
gromadzenia odpadów. 

                                                          Rozdział II

Wymagania w zakresie utrzymania czystci i porządku na terenie nieruchomci

 

§ 3

1. Właściciele nieruchomości oraz zarządcy terenów przeznaczonych do użytku publicznego zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych, odpowiednio z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego, w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości lub terenie przeznaczonym do użytku publicznego, poprzez zbieranie odpadów komunalnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym rozdziale, w celu  odbioru przez podmioty odbierające odpady komunalne.

§ 4

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać odpady w sposób selektywny.

2. Właściciele nieruchomości segregują odpady komunalne, w szczególności następujące frakcje odpadów komunalnych:

1)       papier i tektura,          

2)       tworzywa sztuczne,    

3)       metale,

4)       opakowania wielomateriałowe,         

5)       szkło bezbarwne i kolorowe,

6)       odpady wielkogabarytowe,

7)       odpady ulegające biodegradacji,

8)       odpady budowlane i rozbiórkowe, wytwarzane w ramach remontów, które nie są prowadzone  na podstawie przepisów ustawy z  dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz.1623 z późn. zm) wykonywane we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości

9)       zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

10)     szkło niewymienione w pkt 5 powyżej; ( np. szkło budowlane, lustra),

11)     drewno, w tym opakowania z drewna,

12)     odpady niebezpieczne, w szczególności: przeterminowane leki, chemikalia, farby,

         kleje, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, kwasy, alkalia, środki ochrony roślin, żywice,

         środki czyszczące, detergenty, środki do konserwacji drewna oraz opakowania po tych

         substancjach, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (w tym termometry

         rtęciowe),

13)     zużyte baterie i akumulatory,

14)     zużyte opony,

15)     odzież i tekstylia,

16)     popioły i żużle z domowych palenisk.

 

§ 5

Selektywne zbieranie odpadów prowadzone jest w następujących formach:

1) zbieranie w pojemnikach na terenie nieruchomości, następujących frakcji odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, opakowań wielomateriałowych, odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji (z wyjątkiem odpadów zielonych), odpadów pozostałych po segregacji, które będą odbierane przez przedsiębiorcę wg harmonogramu,

2) zbiórka doraźna, poprzedzona ogłoszeniem określającym termin, miejsce i rodzaj odbieranych odpadów następujących frakcji: zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

3) dostarczanie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych następujących

frakcji odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, opakowań wielomateriałowych, odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, odpadów niebezpiecznych, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, odpadów zielonych, popiołów i żużli z domowych palenisk,

4)      dostarczanie do wyznaczonych przez gminę aptek i ośrodków zdrowia przeterminowanych

leków,

5)      dostarczanie do punktów zbiórki zorganizowanych w szkołach i obiektach handlowych zużytych baterii,

6) dostarczanie do punktów sprzedaży sprzętu  elektrycznego i elektronicznego zużytego sprzętu

7) kompostowanie na terenie nieruchomości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych do własnego zagospodarowania. 

§ 6

W pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów zmieszanych (niesegregowanych) nie gromadzi się: popiołu, żużlu, odpadów zielonych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów wielkogabarytowych,  odzieży i tekstyliów, odpadów niebezpiecznych i odpadów w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 

§ 7

1.      Wysegregowane frakcje odpadów komunalnych winny być wolne od innych, odbieranych odrębnie frakcji odpadów.

2.      Odpady segregowane należy zbierać w taki sposób, aby nie były one zanieczyszczone w szczególności resztkami żywności, tłuszczami, olejami, farbami oraz nie zawierały mokrego papieru i mokrej tektury

3.      Odpady pozoste po segregacji odpadów powinny być wolne od frakcji odpadów wymienionych w§ 4 ust.2 pkt. 1-16.

4.      Odpady opakowaniowe z papieru, metali i tworzyw sztucznych, wielomateriałowe przed złożeniem do pojemnika należy trwale zgnieść.

5.      Z odpadami innymi niż komunalne, powstającymi na terenie nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej należy postępować zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2013.21).

 

§ 8

1.      Właściciele nieruchomości obowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych

      zanieczyszczeń:

1) z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego,

2) z wydzielonej części drogi publicznej przeznaczonej dla ruchu pieszego – chodnika – położonej bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

2.      Usuwanie błota, śniegu i lodu powinno odbywać się niezwłocznie, natomiast innych

      zanieczyszczeń, systematycznie w miarę występujących potrzeb. Błoto, śnieg, lód należy

      pryzmować na chodniku przy krawędzi jezdni w sposób nieutrudniający ruchu pieszych

      i pojazdów. Materiał użyty do likwidacji śliskości chodnika należy usunąć z chodnika

   po ustaniu przyczyn jego zastosowania w sposób umożliwiający jego powtórne wykorzystanie.

3. Zabrania się usuwania zanieczyszczeń na jezdnie.

4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest niezwłocznie do usuwania z budynków i ich

     części oraz z urządzeń infrastruktury technicznej sopli lodu i nawisów śniegu stwarzających

     zagrożenie dla przechodniów, a także do oznakowania w sposób widoczny tego miejsca.

 

§ 9

Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na terenach prywatnych, przy spełnieniu następujących warunków:

1) niezanieczyszczania wód i gleby przez powstające ścieki,

2) odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego,

3) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości,

4) mycia wyłącznie nadwozia samochodu.

 

§ 10

1.      Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi mogą odbywać

      się wyłącznie na terenach prywatnych, pod warunkiem:

1) niezanieczyszczania wód i gleby oraz braku negatywnego oddziaływania na środowisko,

2) gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych,

3) prowadzenia drobnych napraw.

 

RozdziIII

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomci oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

 

§ 11

1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpaw komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

1)    kosze uliczne o pojemności od 20 do 70 litrów,

2)    pojemniki kontenerowe KP5, KP7, 

3)    worki do segregacji o pojemności od 90 - 120 litrów,

4)    pojemniki specjalistyczne o różnej pojemności np. na przeterminowane leki.

§ 12

1. Pojemniki służące do zbierania odpadów powinny posiadać opis określający ich przeznaczenie (rodzaj zbieranych odpadów) oraz być utrzymane w następującej kolorystyce:

1) szkło i opakowania szklane - pojemniki w kolorze zielonym oznakowane napisem SZKŁO ”

2) makulatura - pojemniki  w  kolorze  niebieskim  oznakowane napisem „MAKULATURA ”,

3) odpady z tworzyw sztucznych i opakowania wielomateriałowe - pojemniki w kolorze żółtym, oznakowane napisem TWORZYWA SZTUCZNE”,

4) metale –pojemniki w kolorze czerwonym, oznakowane napisem „METALE”,

5) odpady biodegradowalne ( z wyjątkiem odpadów zielonych)-pojemniki w kolorze brązowym, oznakowane napisem ODPADY BIODEGRADOWALNE”,

6) pozostałości z sortowania odpadów komunalnych – pojemniki bezbarwne

    oznakowane napisem ,, ODPADY PO SEGREGOWANIU’’,

7) zmieszane odpady komunalne (niesegregowane) pojemniki w kolorze czarnym, 

    oznakowane napisem ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE”.

 

§ 13

1.  Odpady powinny być zbierane do odpowiednio oznakowanych pojemników.

2.  W przypadku zebrania odpadów różnych frakcji w jednym pojemniku, zebrane odpady będą
     traktowane jako odpady zmieszane.

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w odpowiednią
     ilość pojemników do zbierania odpadów komunalnych, uwzględniając częstotliwość wywozu 
    odpadów 1 raz w miesiącu lub 2 razy w miesiącu.

4.  Ilość i objętość pojemników do zbierania odpadów, w które zostanie wyposażona nieruchomość zamieszkała musi być dostosowana do:
1) liczby mieszkańców korzystających z pojemników,
2) średniej ilości odpadów wytwarzanych przez jednego mieszkańca w ciągu jednego miesiąca,
która na terenie Gminy Brzostek  wynosi 60 litrów.
5.  Ilość i objętość pojemników do zbierania odpadów, w które zostanie wyposażona 
nieruchomość niezamieszkała musi być dostosowana do potrzeb właściciela, uwzględniając
następujące normy miesięczne:

1) dla budynków użyteczności publicznej, placówek dziennego pobytu i placówek oświatowych 
 - 3 litry na każdego pracownika, ucznia, uczestnika jednak co najmniej 1 pojemnik o pojemności
120 litrów,
2) dla lokali handlowych związanych ze sprzedażą produktów spożywczych - 50 litrów na każde 10 m2 powierzchni użytkowej lokalu jednak co najmniej 2 pojemniki o pojemności    120 litrów,
3) dla lokali handlowych innych niż spożywcze - 50 litrów na każde 10m2 powierzchni użytkowej  lokalu jednak co najmniej 1 pojemnik o pojemności 120 litrów,
4) dla lokali gastronomicznych, stołówek - 15 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne jednak
co najmniej 1 pojemnik o pojemności 120 litrów,
5) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych - pojemnik 120 litrowy na
każdych 10 pracowników,
6) dla moteli, pensjonatów - 30 litrów na łóżko, jednak co najmniej 2 pojemnik o pojemności 120 litrów.

6. Prowadzący działalność handlową w zakresie handlu artykułami spożywczymi lub gastronomią

    zobowiązani są do dodatkowego ustawienia kosza na odpady w pobliżu wyjścia lub na zewnątrz

    lokalu o pojemności od 20 litrów do 70 litrów .

 

§ 14

1.    Kosze uliczne należy rozmieszczać w miejscach nie powodujących ograniczdla

 ruchu pieszych. Kosze uliczne powinny być ustawiane przede wszystkim przy parkingach, oznakowanych przejściach dla pieszych i przystankach komunikacyjnych.

2.  Na przystankach komunikacyjnych kosze powinny być zamocowane pod wiatą,

a jeśli jej nie ma, w bezpośrednim sąsiedztwie oznaczenia przystanku.

3. Odległość między koszami ulicznymi rozmieszczanymi na chodnikach przy drogach

publicznych na terenie miasta nie powinna przekraczać 500 m.

 

§ 15

1.   Właściciele nieruchomości zobowiązani są do ustawienia pojemników w miejscach

do  tego  przeznaczonych,  zgodnie  z  przepisami  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

2.      Pojemniki do zbierania opadów komunalnych rozmieszcza się na twardej i równej powierzchni,   zabezpieczonej przed zbieraniem się wody, błota i innych zanieczyszczeń, w taki sposób, aby nie doszło do zanieczyszczenia odciekami wód i gleby.

3.   Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych powinny być rozmieszczane w  sposób nie utrudniający komunikację w ciągach komunikacyjnych, takich jak jezdnie, chodniki, zatoki parkingowe.

4.   Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie  sanitarnym, porządkowym i technicznym, oraz zabezpieczania przed uszkodzeniem.

5.      Odpady odbierane są przez przedsiębiorcę sprzed nieruchomości. Właściciel ma obowiązek
w terminie określonym harmonogramem wystawić odpady przed wjazdem na teren
nieruchomości. W przypadku gdy dojazd do nieruchomości z przyczyn prawnych lub
technicznych jest niemożliwy, właściciel nieruchomości powinien w dniu odbioru odpadów

         wystawić pojemniki w miejscu uprzednio uzgodnionym w pobliżu przejezdnej drogi.

 

RozdziIV

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

 

§ 16

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu
 nieruchomości w sposób systematyczny i gwarantujący zachowanie czystości i porządku na
 nieruchomości, z następującą częstotliwością:

1) odpady zmieszane:

a) w zabudowie jednorodzinnej - jeden raz w miesiącu,

b) w zabudowie wielorodzinnej w mieście – dwa razy w miesiącu,

c) z nieruchomości nie zamieszkałych – dwa razy w miesiącu,

2) odpady zbierane selektywnie:

a) w zabudowie jednorodzinnej - jeden raz w miesiącu,

b) w zabudowie wielorodzinnej w mieście – dwa razy w miesiącu,

c) z nieruchomości nie zamieszkałych – dwa razy w miesiącu,

2. Kosze uliczne powinny być opróżniane z taką częstotliwością, aby nie doszło do ich przepełnienia.

 

§ 17

1.          Odbiór nieczystości ciekłych może być dokonywany wyłącznie w ramach i na zasadach podpisanej umowy z przedsiębiorcą, posiadającym stosowne zezwolenie na świadczenie takich usług.

2.           Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe powinny być opróżniane z częstotliwością zapobiegającą ich przepełnienie.

 

§ 18

Właściciele nieruchomości, na których odbywają się imprezy masowe zobowiązani są do pozbywania się odpadów w sposób określony w niniejszym Regulaminie, przy czym określenie rodzaju, ilości i pojemności pojemników na odpady komunalne oraz termin i sposób odbioru odpadów następuje na podstawie odrębnej umowy zawartej z przedsiębiorcą. 

 

Rozdział V

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

 

§ 19

W celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, należy podejmować
następujące działania służące zapobieganiu ich powstawaniu:

1)    podnoszenie świadomości ekologicznej,

2)    racjonalizacja zakupów,

3)    ponowne wykorzystanie materiałów i produktów,

4)    propagowanie selektywnej zbiórki surowców wtórnych,

5)    wydłużenie okresu użytkowania, zmniejszenie objętości oraz zwiększenie liczby opakowwielokrotnego użytku,

6)    wydłużenie okresu użytkowania sprzętu poprzez jego naprawy,

7)    stosowanie energooszczędnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

8)    identyfikowanie produktów spełniających kryteria ekologiczne, w tym kryteria wydajnci materiałowej i ograniczeń w opakowaniach poprzez stosowane oznakowania ekologiczne na opakowaniach,

9)  stosowanie akumulatorów w miejsce baterii,

10) promowanie budowy i użytkowania kompostowników przydomowych.

 

RozdziVI

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwcią dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

 

§ 20

1.Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków
ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów użytku publicznego.

      2. Na tereny użytku publicznego psy mogą być wprowadzane tylko na smyczy. Zwolnienie ze
      smyczy dozwolone jest tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że każdy
      pies ma kaganiec.

      3.Osoby utrzymujące psa zobowiązane są do natychmiastowego uprzątnięcia zanieczyszczeń
     pozostawionych przez zwierzę w miejscu publicznym. Postanowienie to nie dotyczy osób
     niewidomych korzystających z pomocy psa przewodnika.

   4.W zabudowie jednorodzinnej psy bez dozoru nie mogą przebywać poza terenem
      nieruchomości.

 

RozdziVII

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomciach.

 

§ 21

 

1. W Gminie Brzostek, na terenach wyłączonych z produkcji rolnej dopuszcza się hodowlę i chów zwierząt gospodarskich w zabudowie jednorodzinnej i gospodarstwach zagrodowych wyposażonych w budynki inwentarskie lub części budynków przystosowane do hodowli i chowu zwierząt gospodarskich, spełniające wymogi określone w przepisach odrębnych.

2. Osoby prowadzące hodowlę i chów zwierząt gospodarskich powinny dołożyć starań aby zwierzęta były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia.

3.Osoby prowadzące hodowlę i chów zwierząt przeciwdziałają zanieczyszczeniu wód powierzchniowych i podziemnych nieczystościami powstałymi podczas chowu i hodowli zwierząt.

4. Zwierzęta gospodarskie powinny mieć zapewnione odpowiednie pomieszczenia do ich chowu
i hodowli oraz powinny być zabezpieczone przed samowolnym opuszczaniem nieruchomości.

Rozdział VIII

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.

 

§ 22

1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają, oprócz  wynikających z odrębnych przepisów, następujące obszary:

1) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi  odpowiednio  do przetwórstwa           bądź przechowywania lub składowania produktów rolno - spożywczych i gospodarki odpadami.

2. W uzasadnionych przypadkach, w miarę potrzeby, deratyzacja przeprowadzana jest również na terenach ogólnodostępnych.

 

§ 23

1. Deratyzację przeprowadza się corocznie, przy użyciu środków gryzoniobójczych dopuszczonych do obrotu handlowego przez Ministra Zdrowia, o ile na obszarach wskazanych  w § 22 ust. 1 stwierdzono występowanie gryzoni, a także na każde polecenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy.

2. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właściciela nieruchomości.

Rozdzi IX

Postanowienia przejściowe i końcowe

 

        § 24 

1.Traci moc uchwała Nr XXXII/262/2005 Rady Gminy w Brzostku z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzostek.

2. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, sprawuje
 Burmistrz Brzostku.

3. Do przeprowadzania kontroli w zakresie realizacji obowiązków zawartych w niniejszym regulaminie są Pracownicy Urzędu Miejskiego upoważnieni przez Burmistrza Brzostku.

4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz