Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Uchwały 2013: Nr XXVI/198/13 z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/173/12 w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty

 

UCHWAŁA Nr XXVI/198/13
RADY MIEJSKIEJ W BRZOSTKU
z dnia 6 marca 2013 roku
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/173/12 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 6k, art.6j ust. 2a ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (Dz.U.2012.391 j. t. z późn. zm) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXIII/173/12 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty § 2 otrzymuje brzmienie:

 ,, § 2 Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenów nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w następujący sposób:

1. Stawka opłaty za odpady zbierane  w sposób nieselektywny wynosi: 

1)  12,00 zł miesięcznie od  osoby, jeżeli na nieruchomości zamieszkuje od 1 do 3 osób

2)  10,00 zł miesięcznie od  osoby, jeżeli na nieruchomości zamieszkuje od 4 do 5 osób

3)  9,00 zł miesięcznie od osoby, jeżeli na nieruchomości zamieszkuje powyżej 5 osób. 

2. Stawka opłaty za odpady zbierane w sposób selektywny wynosi: 

1)  6,00 zł miesięcznie od  osoby, jeżeli na nieruchomości zamieszkuje od 1 do 3 osób

2)  5,00 zł miesięcznie od  osoby, jeżeli na nieruchomości zamieszkuje od 4 do 5 osób

3)  4,50 zł miesięcznie od osoby, jeżeli na nieruchomości zamieszkuje powyżej 5 osób. 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku. 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Podkarpackiego z mocą  obowiązywania od 1 lipca 2013 roku.

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz