Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Uchwały 2013: Nr XXVI/200/13 z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/175/12 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

UCHWAŁA Nr XXVI/200/13
RADY MIEJSKIEJ W BRZOSTKU
z dnia 6 marca 2013 roku
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/175/12 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie  terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 6l ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2012.391 j.t. z późn. zm) - Rada Miejska w Brzostku  uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXIII/175/12 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienia się w § 1 ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie:

„ 2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest w kasie Urzędu Miejskiego w Brzostku, przelewem na rachunek bankowy Gminy Brzostek BSR O/Brzostek: 59 8589 0006 0080 0210 2020 0005 lub inkasentom, którymi są sołtysi poszczególnych sołectw.” 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

drukuj pobierz pdf    

wstecz