Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory Zarządu Miasta, Sołtysów i Rad Sołeckich. »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2013: Nr XXX/225/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadania inwestycyjnego

 

 

UCHWAŁA Nr XXX/225/13
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 25 września  2013 roku

 

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie zadania inwestycyjnego.

           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „c” i art. 58 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)  oraz art. 89 ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)    Rada Miejska w Brzostku  uchwala,  co następuje: 

§ 1. 

Postanawia się zaciągnąć długoterminowy kredyt w kwocie 200.000,00  (słownie: dwieście tysięcy złotych  00/100) z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa sali gimnastycznej przy gimnazjum w Brzostku".

 § 2.

 Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel „in blanco” z deklaracją wekslową. 

§ 3. 

Spłata kredytu oraz zobowiązań wekslowych wraz z odsetkami sfinansowana zostanie z dochodów własnych gminy z tytułu podatku od nieruchomości oraz  udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2016 - 2017  w następujących ratach: 

2016 rok -   100.000,00 zł

2017 rok  -  100.000,00 zł 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 § 5.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń w gminie.

drukuj pobierz pdf    

wstecz