Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory Zarządu Miasta, Sołtysów i Rad Sołeckich. »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2013: Nr XXXI/236/13 z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości

 

UCHWAŁA Nr  XXXI/236/13
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 18 listopada 2013 roku

 

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013.594 z późn. zm.) i art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje: 

§ 1.  Ustala się stawki podatku od nieruchomości:

1. Od gruntów:

a)       związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków -  0,54   od 1 m2 powierzchni,

b)       pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych -  4,20    od 1 ha powierzchni,

c)       pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -  0,13 zł od 1 m2 powierzchni.

2. Od budynków lub ich części:

a)       mieszkalnych -  0,31 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

b)       związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -  15,00    od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c)       zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 5,77  od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d)       związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń  -  4,68    od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e)       pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -  3,36   od 1 m2 powierzchni użytkowej.

3. Od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 - 7 ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z  późn. zm.). 

§ 2.

Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w formie inkasa przez sołtysów za wynagrodzeniem określonym w odrębnej uchwale Rady Miejskiej. 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku. 

§ 4.

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Brzostku Nr XXI/156/12 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia i ma zastosowanie poczynając od roku podatkowego 2014.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz