Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2013: Nr XXXII/257/13 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu wspierania finansowego gmin \\\\

 

Uchwała Nr XXXII/257/13
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu wspierania finansowego gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póżn. zm.), art. 8 ust. 2, art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 182. z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 2 i art. 5 ustawy z dnia 20.07.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z póżn. zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1

Podwyższa się kwotę kryterium dochodowego określonego w art. 8. ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) – do wysokości 150% kryterium ustawowego dla:

1)    Dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2)    Uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

3)    Osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych

- w formie: posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 uchwalonego Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10.12.2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 (M.P. poz. 1024). 

§ 2

Za udzielenie świadczenia wymienionego w § 1 nie żąda się zwrotu wydatków. 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Brzostku i Kierownikowi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzostku. 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

pobierz uzasadnienie

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Zał 257
(wprowadził: Grzegorz Kudłacz 2014-01-07 13:24:59)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz