Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2014: Nr XXXV/270/14 z dnia 27 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kamienica Dolna i Klecie w gminie Brzostek -gazociąg DN 700Uchwała Nr XXXV/270/14
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 27 maja 2014 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części miejscowości Kamienica Dolna i Klecie w gminie
Brzostek – gazociąg DN 700.

                  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity,  Dz.U. z 2013 r. Nr 594 z późn. zm)  oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity, Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z
późn. zm.) po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek uchwalonego Uchwałą Nr XIX/135/12
Rady Miejskiej w Brzostku  z dnia 30 sierpnia 2012 r.  - Rada Miejska w Brzostku uchwala co
następuje:
§ 1.

  1.     Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla części miejscowości Kamienica Dolna i Klecie w gminie
Brzostek – gazociąg DN 700.

  2.     Plan obejmuje tereny w gminie Brzostek położone w
części miejscowości Kamienica Dolna i Klecie w granicach określonych na Rysunku
planu.

  3.     Załącznikami do uchwały są:

1)     załącznik nr 1 i załącznik nr 2 – stanowiące
integralną część uchwały – Rysunek planu  składający się z części w podziale na
miejscowości Kamienica Dolna i Klecie - w skali 1:2000 obowiązujące w zakresie:

a)    granic obszarów objętych planem,

b) linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

c)  przeznaczenie terenu wg symboli ustalonych w § 3  niniejszej uchwały,

d)  przebiegu planowanego przesyłowego gazociągu wysokoprężnego DN 700 relacji Strachocina –

Pogórska Wola;

2)  załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie
realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych Gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z
przepisami o finansach publicznych – nie stanowiący ustaleń planu.

§ 2.

       1.      Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)   terenie – należy przez to rozumieć obszar wyznaczony w planie, ograniczony na rysunku
planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem;

2)   podstawowym przeznaczeniu – należy przez to rozumieć ustalony w planie
przeważający sposób zagospodarowania terenów w obrębie obszaru wyznaczonego
liniami rozgraniczającym, któremu winny być podporządkowane inne sposoby
zagospodarowania określone jako dopuszczone, uzupełniające i wzbogacające
podstawowe przeznaczenie terenu;

3)   terenie inwestycji – należy przez to rozumieć obszar będący przedmiotem wniosku

o zatwierdzenie projektu budowlanego.

§ 3.

  1.    Ustala się następujące symbole dla określenia podstawowego przeznaczenia terenów:

1)                 R – tereny rolnicze (§ 5);

2)                  ZL - teren lasu  (§ 6);

3)                     G – teren gazociągu (§ 7).

  2.    Tereny na Rysunku planu oraz w tekście uchwały wyróżniono symbolem literowo –

cyfrowym np. 2R  gdzie:

1)   litera- oznacza podstawowe przeznaczenie terenu;

2)   cyfra – oznacza kolejny numer porządkowy terenu wyróżniającego go spośród
pozostałych.

  3.     Każdy teren o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania na rysunku planu został ograniczony linią
rozgraniczającą obowiązującą w osi jej oznaczenia graficznego.

§ 4.

  1.   Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

1)   zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, za wyjątkiem tymczasowych obiektów na okres
budowy infrastruktury technicznej;

2)   zabrania się lokalizacji urządzeń reklamowych na terenie objętym planem.

  2.   Ustala się zasady ochrony środowiska , przyrody i krajobrazu kulturowego:

1)   w miejscu przepływu rowów ustala się obowiązek realizacji urządzeń gwarantujących
zachowanie ich ciągłości;

2)   zachować warunki wynikające z położenia terenu w obrębie strefy ochrony pośredniej
ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Wisłoki w miejscowości Dębica, zgodnie z
Rozporządzeniem Nr 14/2012 Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 17 grudnia 2012 r.

  3.    Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego:

1)   obejmuje się ochroną konserwatorską oznaczone na Rysunku planu stanowisko
archeologiczne  AZP 106 -70,19 na terenie
miejscowości Kamienica Dolna;

2)   sposób zagospodarowania w/w stanowiska zgodnie z ustaleniami § 5.

  4.   Ustala się zasady rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a) planuje się lokalizację przesyłowego gazociągu wysokoprężnego DN 700 relacji
Strachocina  - Pogórska Wola wraz z infrastrukturą techniczną, w tym światłowodem,

b) należy uwzględnić ograniczenia wynikające z występowania strefy kontrolowanej określonej na
Rysunku planu, wzdłuż planowanego gazociągu wysokoprężnego, którym mowa w lit. a;

2) w obszarze objętym opracowaniem planu dopuszcza się budowę, rozbudowę oraz przebudowę sieci i
urządzeń infrastruktury technicznej w sposób nie kolidujący z innymi ustaleniami planu.

§ 5.

1.  

Wyznacza się tereny rolnicze oznaczone na Rysunku planu symbolami 1R, 2R, 3R i 4R

z podstawowym przeznaczeniem pod uprawy rolne.

 

2.   W terenach wyznaczonych w ust.1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się:

1)   łąki i pastwiska;

2)   uprawy ogrodnicze;

3)   dojścia i dojazdy;

4)   zalesienia w terenach 1R, 2R i 3R.

3.   W terenach wyznaczonych w ust.1 obowiązuje zakaz zabudowy trwale związanej z gruntem
za wyjątkiem infrastruktury technicznej, o której mowa w § 4 ust.4  pkt 1 lit. a niniejszej uchwały.

4.   Zalesienia o których mowa w ust.2 pkt 4 prowadzić po zakończeniu budowy przesyłowego
gazociągu wysokoprężnego DN700 wraz z obiektami, urządzeniami i infrastrukturą
towarzyszącą, w tym światłowodem, za wyjątkiem pasa o szerokości 6 m (po 3 m od osi gazociągu)

    w miejscach wskazanych na rysunku planu.

5.   Wszystkie podejmowane przedsięwzięcia w zakresie zagospodarowania terenów wyznaczonych w
ust.1 stosować łącznie z ustaleniami zawartymi w  § 4 niniejszej uchwały.

§ 6.

  1.   Wyznacza się teren lasu oznaczony na rysunku planu symbolem 1ZL.

  2.   W terenie wyznaczonym w ust.1 dopuszcza się wzdłuż istniejących dróg leśnych ciągi piesze

oraz szlaki turystyczne.

  3.   Obowiązuje zakaz zmiany użytkowania terenu ZL na cele nieleśne i zakaz realizacji budynków.

  4.  Wszystkie podejmowane przedsięwzięcia w zakresie zagospodarowania terenów wyznaczonych
w ust.1 stosować łącznie z ustaleniami zawartymi w § 4 niniejszej uchwały.

§ 7.

  1.   Wyznacza się tereny infrastruktury technicznej gazowniczej oznaczone na Rysunku
planu symbolami 1G, 2G, 3G i 4G z podstawowym przeznaczeniem pod przesyłowy gazociąg
wysokoprężny DN 700 wraz z obiektami, urządzeniami i towarzyszącą infrastrukturą techniczną,
w tym światłowodem.

  2.   W terenach wyznaczonych w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się uprawy rolne,
łąki i pastwiska.

  3.  W terenach wyznaczonych w ust. 1, po zakończeniu budowy przesyłowego gazociągu wysokoprężnego
DN700 wraz z obiektami, urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą, w tym światłowodem,
dopuszcza się zalesienie terenów, za wyjątkiem pasa o szerokości 6 m (po 3m od osi gazociągu).

  4.   Wszystkie podejmowane przedsięwzięcia wzakresie zagospodarowania terenów wyznaczonych w ust. 1
stosować łącznie z ustaleniami zawartymi w § 4 niniejszej uchwały.

§ 8. Tereny, dla których plan ustala nowe przeznaczenie, utrzymuje się w dotychczasowym
użytkowaniu, do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem.

§ 9. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
ustala się jednorazową opłatę w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości
w wysokości 0,1%.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.Pobierz: Uzasadnienie do Uchwały nr XXXV/270/14 z dnia 27 maja 2014 roku

        drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Zał 270-1
(wprowadził: Ewa Szukała 2014-05-29 13:23:18)
rozmiar pliku: NAN
Zał 270-2
(wprowadził: Ewa Szukała 2014-05-29 13:23:50)
rozmiar pliku: NAN
Zał 270 m1
(wprowadził: Ewa Szukała 2014-05-29 13:25:20)
rozmiar pliku: NAN
Zał 270m2
(wprowadził: Ewa Szukała 2014-05-29 13:29:03)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz