Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2014: Nr XXXV/276/14 z dnia 27 maja 2014r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ściekówUCHWAŁA Nr XXXV/276 /14
RADY MIEJSKIEJ w Brzostku
z dnia 27 maja 2014 roku

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013r., poz.594 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r.,  Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)- Rada Miejska w Brzostku  uchwala, co następuje:

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego na terenie Gminy Brzostek, w tym prawa i obowiązki Zakładu oraz Odbiorców.

§ 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1. ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z
2006r., Nr 123, poz. 858 z późn. zm.),
2.Odbiorca, Usługobiorca - odbiorca usług, o którym mowa w art. 2 pkt. 3) ustawy,

3. osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci – osoba, o której mowa w § 21 niniejszego regulaminu.

4. Zakład , Usługodawca - Zakład, o którym mowa w art. 2 pkt. 4) ustawy,

5. umowa – umowa, pismo o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków, o której mowa w art. 6 ustawy,

6. wodomierz główny - przyrząd pomiarowy, o którym mowa w art. 2 pkt. 19 ustawy,

7. wodomierz - przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego przy punkcie
czerpalnym wody,

8. dodatkowy wodomierz – przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym lub w układzie równoległym
służący określeniu ilości wody bezpowrotnie zużytej,

9. wodomierz własny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć wody zainstalowany i utrzymywany
na koszt odbiorcy,

10. urządzenie pomiarowe – przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków, znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym,

11. okres obrachunkowy - okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków określony w umowie.

ROZDZIAŁ II

MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO  W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY
I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW

§ 3. Minimalną ilość dostarczanej wody oraz cel jej poboru, także ilość odprowadzanych ścieków, minimalne ciśnienie w miejscu przyłączenia
do sieci wodociągowej określa umowa zawierana przez Zakład z Odbiorcą. Umowa może ustalać dopuszczalny ładunek i stężenia zanieczyszczeń ścieków wprowadzanych przez Usługobiorcę.

§ 4. Obowiązki Zakładu (Usługodawcy) - Zakład dostarcza wodę i odprowadza ścieki zapewniając zdolność posiadanych urządzeń a w
szczególności:

1) dostarcza wodę do nieruchomości, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi w sposób ciągły i niezawodny,

2) zapewnia w posiadanej sieci odpowiednie ciśnienie wody, o wielkości wynikającej z warunków technicznych przyłączenia lub z umowy,

3) odbiera ścieki w sposób ciągły, o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami, w ilości określonej w dokumentacji projektowej i warunkach przyłączenia nieruchomości, oraz w umowie.

4) określa dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń odbieranych ścieków, także kontroluje, czy jakość przyjmowanych ścieków jest zgodna z obowiązującymi przepisami, oraz z warunkami umowy,

5) zapewnia spełnianie warunków dostawy wody i odprowadzania ścieków określonych w zezwoleniu,

6) dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu,

7) dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw przyłączy będących w jego posiadaniu i eksploatacji,

8) w przypadku spowodowania awarii przez osoby (firmy) z zewnątrz wykonuje niezwłocznie niezbędne naprawy i występuje o zwrot kosztów napraw i kosztów wypuszczonej wody,

9) buduje urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji,

10) instaluje na własny koszt wodomierz główny po odbiorze technicznym przyłącza i zawarciu umowy,

11) ponosi koszty zakupu i utrzymania wodomierza głównego,

12) informuje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, co najmniej raz na rok w sposób zwyczajowo przyjęty,

13) rozpoczyna dostawę wody lub odprowadzanie ścieków nie później niż w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy lub w terminie uzgodnionym z Usługobiorcą.

ROZDZIAŁ III

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA
I ROZWIĄZYWANIA UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG

§ 5. Postanowienia umowy nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych oraz
postanowień regulaminu.

§ 6. 1. Zakład zawiera umowę na wniosek przyszłego Odbiorcy (Usługobiorcy), po spełnieniu przez niego warunków technicznych przyłączenia
oraz wylegitymowaniu się tytułem prawnym do nieruchomości.

2. Umowa może być zawarta z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości.

§ 7. 1. Umowa określa obowiązki stron w zakresie utrzymania przyłączy oraz zasad usuwania ich awarii.

2. W przypadku, gdy przyłącza są w posiadaniu i eksploatacji Odbiorcy, odpowiedzialność Zakładu za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług jest ograniczona do posiadanych przez Zakład urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

3. Umowa określa miejsce wykonywania usługi dostawy wody i odbioru ścieków.

§ 8. 1. Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielo lokalowego, jeżeli
spełnione są warunki z art. 6 ust.6 ustawy.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera w szczególności:

a) określenie ilości osób korzystających z lokali, w tym określenie rodzaju tytułu prawnego do zajmowanego lokalu,

b) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali o zasadach rozliczania różnic wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy przy punktach czerpalnych wody oraz o obowiązku ponoszenia na rzecz Zakładu dodatkowych opłat wynikających z taryf za rozliczenie.

3. Do wniosku dołącza się schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku  za wodomierzem głównym.

4. W terminie 21 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, Zakład jest zobowiązany wydać informację techniczną określającą wymagania techniczne.

§ 9. Po rozwiązaniu umowy Zakład dokonuje trwałego zamknięcia przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz
główny. 

§ 10. Jeżeli umowa została rozwiązana na wniosek lub z winy Usługobiorcy, koszty ponownego uruchomienia dostawy wody lub odbioru ścieków ponosi Usługobiorca. Zakład pobiera opłatę za wykonanie ponownego odbioru przyłączy według zatwierdzonych taryf.

ROZDZIAŁ IV

SPOSOBY ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE W TARYFACH

§ 11. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Zakład z Odbiorcami usług wyłącznie na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

1. Wejście w życie nowych taryf nie stanowi zmiany umowy.

2. Stosowanie przez Zakład cen i stawek opłat wynikających z nowych, prawidłowo podanych do wiadomości publicznej taryf, nie wymaga odrębnego informowania Odbiorców o ich wysokości.

3. Zakład dołącza do umowy aktualnie obowiązującą taryfę, zawierającą ceny i stawki opłat lub jej wyciąg właściwe dla Odbiorcy, będącego stroną umowy.

§ 12. 1. Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego.

2. W przypadku zawarcia umów z osobami korzystającymi z lokali w budynkach wielolokalowych, ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wodomierzy zainstalowanych przy wszystkich punktach czerpalnych, z uwzględnieniem różnicy wynikającej pomiędzy odczytem wodomierza głównego a sumą odczytanych wodomierzy przy punktach czerpalnych.

ROZDZIAŁ V

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ORAZ ODBIÓR PRZYŁĄCZA

§ 13. 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.

2. Zakład po  otrzymaniu wniosku określa warunki techniczne przyłączenia do posiadanej sieci.

3. Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej (budowlanej) z Zakładem.

4. Przed zawarciem umowy Zakład dokonuje odbioru technicznego wykonanego przyłącza w formie protokołu odbioru, celem stwierdzenia czy zostały spełnione warunki techniczne oraz inne wymagania określone przepisami prawa budowlanego  i geodezyjnego.

5. Zakład ma prawo do odbioru technicznego przyłączy, przekazywanych i nieprzekazywanych do eksploatacji przez Zakład.
6. Umowa określi zakres utrzymywania przyłączy przez Zakład.

7. Zakład nieodpłatnie udostępnia wzór wniosku o warunki przyłączenia.

8. Zakład określa wzór protokołu odbioru i nieodpłatnie go udostępnia.

§ 14. Z wnioskiem o wydanie warunków, warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej może występować osoba
posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.

§ 15. 1. Zakład może wprowadzić opłatę za odbiór wykonanego przyłącza, odpowiadającą rzeczywistym kosztom prac wykonanych
w czasie odbioru – opłata ta jest określona w taryfach.

§ 16. 1. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powinien w
szczególności zawierać:
1) oznaczenie wnioskodawcy,
2) określenie:
a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
b) charakterystyki zużycia wody, przeznaczenia wody,
c) rodzaju i ilości, a w przypadku przemysłowych odbiorców usług również jakości (parametrów) odprowadzanych ścieków,
3) informacje określające charakterystykę ogólną obiektu, do którego będzie dostarczana woda.
4) proponowany termin rozpoczęcia poboru wody lub odprowadzania ścieków.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci, powinna załączyć:
1) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek,
2) mapę sytuacyjną, (kopię mapy zasadniczej) określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust. 1, względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 17. 1. Zakład określa warunki przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku. W
szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu.

2. Warunki przyłączenia są ważne trzy lata od dnia ich wydania.
3. Warunki przyłączenia powinny określać w szczególności:
1) miejsca i sposób przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.
2) wymagania dotyczące:
a) miejsca zainstalowania wodomierza głównego,
b) miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego,
c) jakości odprowadzanych ścieków,
3) termin ważności warunków przyłączenia.

§ 18. Warunkiem przystąpienia do wykonania przyłączenia jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z Zakładem oraz spełnienie
innych warunków wymaganych przepisami prawa budowlanego i geodezyjnego.

§ 19. 1. Zakład ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli przyłącze zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia.

2. Zakład ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług lub, jeżeli przez przyłączenie nowego Usługobiorcy pogorszy się jakość usług świadczonych dla dotychczasowych Usługobiorców.

§ 20. Jeżeli z wieloletnich planów rozwoju i modernizacji nie wynika planowana budowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, a osoba
ubiegająca się o przyłączenie wyraża wolę budowy tych urządzeń, Gmina może zawrzeć z taką osobą umowę o wspólną realizację inwestycji. Po zawarciu umowy z Gminą (Zakładem), Zakład określi warunki techniczne przyłączenia. W sytuacji współfinansowania przez osobę ubiegającą się o przyłączenie budowy urządzeń  wodociągowych lub kanalizacyjnych umowa zawarta między Gminą (Zakładem) a tą
osobą reguluje tryb i zasady odpłatnego przejęcia inwestycji lub jej części przez Gminę (Zakład).

§ 21. Zakład ma prawo do przeprowadzenia odbioru technicznego urządzeń budowanych przez osobę ubiegającą się o przyłączenie wymienioną w §  16.

ROZDZIAŁ VI

MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO USŁUG WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNYCH

§ 22. Potencjalni odbiorcy mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności do usług:

1) w Urzędzie Miejskim, który udostępnia nieodpłatnie do wglądu:

a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

c) tekst jednolity niniejszego regulaminu,

d) warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

e) tekst jednolity ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

2) w Zakładzie, który udostępnia nieodpłatnie do wglądu:

a) wieloletnie plany rozwoju i modernizacji,
b) tekst jednolity niniejszego regulaminu,
c) aktualnie obowiązujące taryfy cen i stawek opłat
d) wyniki ostatnich analiz jakości wody

 Wzory umów znajdują się do wglądu w Zakładzie.                                    

ROZDZIAŁ VII

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG I ODPOWIEDNICH
PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY I WPROWADZANYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW

§ 23. 1. Zakład zobowiązany jest do udzielenia Odbiorcom usług informacji dotyczących występujących zakłóceń  zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Informowanie odbywa się w sposób zwyczajowo przyjęty.

2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia Odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenia usług, w szczególności, gdy:

1) z powodu awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków,

2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia, środowiska lub obiektów budowlanych.

3. O przerwach w dostawie wody wynikających z planowanych prac konserwacyjno- remontowych Zakład powiadomi Odbiorcę najpóźniej na dwa dni przed jej planowanym terminem.

4. W przypadku, gdyby przerwa miała trwać dłużej niż 12 godzin, należy o tym powiadomić odbiorców minimum na 7 dni przed nią. W takim przypadku Zakład zapewni zastępczy punkt poboru wody usytuowany w miejscowości i w pobliżu miejsca gdzie nastąpiła przerwa w dostawie wody.

5. W przypadku niedotrzymania przez Zakład odpowiednich fizykochemicznych parametrów dostarczonej wody Usługobiorca ma prawo do odmowy zapłaty za pobraną wodę.

6. W przypadku budynków wielolokalowych Zakład może o wymienionej w ust. 3 sytuacji powiadomić jedynie właściciela lub zarządcę nieruchomości.

ROZDZIAŁ VIII

REGULACJA PŁATNICZA ZA PONOWNE PRZYŁĄCZENIE DO SIECI  PO ODCIĘCIU PRZYŁĄCZA


W przypadku odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego w związku z art. 8 ustawy i ponownego podłączenia  Usługobiorcy, koszty tego podłączenia ponosi Usługobiorca. Zakład pobiera opłatę za ponowny odbiór przyłączy w wysokości określonej w taryfie.

 

ROZDZIAŁ IX

STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, A W SZCZEGÓLNOŚCI SPOSOBY REKLAMACJI ORAZ WYMIANY
INFORMACJI DOTYCZĄCYCH W SZCZEGÓLNOŚCI ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY
I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW

§ 24. Zakład zobowiązane jest do udzielania na żądanie Odbiorców informacji w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług nie później
niż w ciągu:

a) 12 godzin - na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług,

b) 7 dni - na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń, o których mowa w pkt. a.

§ 25. 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokość opłat za usługi.

2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone są na piśmie, telefonicznie lub osobiście przez zainteresowanego do siedziby Zakładu.

3. Zakład wyznacza osobę do kontaktu z Usługobiorcami wnoszącymi reklamacje oraz  ubiegającymi się o przyłączenie do sieci.
Telefony kontaktowe tych osób i nazwiska są wywieszone na tablicy ogłoszeń Zakładu.

4. Zakład zobowiązany jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego.

ROZDZIAŁ X

WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE

§ 26. Woda do celów przeciwpożarowych dla obiektów jest dostępna  z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej.

§ 27. Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Gminą, Zakładem i jednostką
straży pożarnej.

§ 28. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej w umownie ustalonych okresach.  Należności za wodę pobraną na cele
przeciwpożarowe reguluje Gmina.

§ 29. Przeglądy techniczne badające sprawność hydrantów prowadzi Zakład. Przedstawiciele gminnych jednostek przeciwpożarowych po
stwierdzeniu ewentualnej niesprawności hydrantów powiadamiają Zakład.

ROZDZIAŁ XI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30. Regulamin zawiera XI rozdziałów.

§ 31. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności przepisy ustawy. 

§ 32. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 33. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc obowiązująca uchwała Nr XXXIV/268/14 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 24 marca
2014 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków.

§ 34. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  drukuj pobierz pdf    

wstecz