Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory Zarządu Miasta, Sołtysów i Rad Sołeckich. »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2014: Nr XXXIX/301/14 z dnia 21 października 2014 r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennegoUchwała Nr  XXXIX/301/14

Rady Miejskiej w  Brzostku
z dnia 21 października  2014  rokuw sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzostek oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.), art. 32 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012, poz. 647, z póżn. zm.) oraz na podstawie przedstawionej przez Burmistrza Brzostku i zaopiniowanej przez Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną„Oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek” - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

§ 1

Stwierdza się aktualność Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Brzostek, uchwalonego Uchwałą Nr XIX/135/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r. Rady Miejskiej w Brzostku w zakresie wymogów określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów odrębnych.


§ 2

Stwierdza się aktualność miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1. Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu trasy linii
elektroenergetycznej 400 kV Tarnów-Krosno w Gminie Brzostek uchwalonego Uchwałą Nr
XXIII/215/2000 Rady Gminy w Brzostku z dnia 06.10.2000 r., zmienionego Uchwałą  Nr XII/70/11 
Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 września 2011 roku.

2. Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Kamienica Górna­ -cmentarz
uchwalonego Uchwałą Nr XXXIII/267/06 Rady Gminy w Brzostku z dnia 30 stycznia 2006 r., zmienionego Uchwałą Nr XII/71/11 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 września 2011 roku.

3. Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzostek w miejscowościach Kamienica Dolna i Gorzejowa - Etap I uchwalonego Uchwałą Nr XXI/148/12  Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 listopada  2012 roku.             

4. Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości Kamienica Dolna i Klecie w gminie Brzostek – gazociąg DN 700 uchwalonego Uchwałą Nr XXXV/270/14 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 maja 2014 roku.

§ 3

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek” stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 5

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE do Uchwały Nr XXXIX/301/14 Rady Miejskiej w  Brzostku z dnia 21 października 2014  r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzostek oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

Wykonując obowiązek ustawowy, wynikający z art. 32 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dotyczący analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, Burmistrz Brzostku sporządził „Ocenę aktualności Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Brzostek”.


Opracowanie uzyskało pozytywną opinię Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.
Wykonane zostało na podstawie analizy obowiązujących aktów prawnych, wykazów decyzji administracyjnych oraz opracowań planistycznych w trakcie sporządzania, po analizie zmian, jakie zaszły w zagospodarowaniu przestrzennym na terenie gminy Brzostek w ciągu ostatnich czterech lat, tj. od października 2010r. do września 2014r.

W powyższym przedziale czasowym nastąpiła z jednej strony aktualizacja (zmiana) obowiązujących dokumentów planistycznych, tj. studium oraz dwóch planów miejscowych, z drugiej strony – uchwalenie dwóch nowych planów miejscowych. Przeprowadzona ocena w/w dokumentów pozwoliła na stwierdzenie ich pełnej aktualności, zarówno pod względem ich zgodności z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz innymi
przepisami prawa.

Niniejsza uchwała jest stanowiskiem Rady Miejskiej w Brzostku w tej sprawie, zgodnie z art. 32 ust. 2 w/w ustawy.        drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
ał 301
(wprowadził: Ewa Szukała 2014-10-24 11:42:32)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz