Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2016: Nr XVI/113/16 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzostek na rzecz Powiatu Dębickiego

Uchwała Nr XVI/113/16
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 30 marca 2016 roku

 

w sprawie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzostek na rzecz Powiatu Dębickiego.

 

                Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit ,,a’’  ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 1515 ze zm.) w związku z art.13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz.U. z 2015 poz.1774 z późn.zm.) - Rada Miejska w Brzostku  u c h w a l a, co następuje:

 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Dębickiego, prawa własności działek stanowiących własność Gminy Brzostek oznaczonych:

 - numerem ewidencyjnym 90/1 o powierzchni 0,04 ha, położonej w Siedliskach -Bogusz, objętej księgą wieczystą Nr RZ1D/00026654/4,

 - numerem ewidencyjnym 666 o powierzchni 1,89 ha, położonej w Smarżowej  objętej księgą wieczystą Nr RZ1D/00063178/4,  

 

2. Nieruchomości opisane w ust.1 darowane są na realizację zadania publicznego p.n. ,,Rozbiórka starego i budowa nowego mostu na potoku Kamionka w miejscowości Siedliska - Bogusz w ciągu drogi powiatowej nr 1316R Głobikówka - Siedliska-Bogusz – wraz z dojazdami.’’

 

§ 2. Wykonanie  uchwały  powierza  się Burmistrzowi Brzostku.    

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Załącznik nr 1

do uchwały Nr XVI/112/16

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 30 marca 2016r.

 

 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI

ORAZ  ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT

NA TERENIE GMINY BRZOSTEK NA ROK 2016

 

 

Wprowadzenie

§ 1

1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  

    zwierząt  w Gminie Brzostek, zwany w dalszej części Programem, ma  

    zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów,

    w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.

2. Program określa  wytyczne dotyczące zapewnienia opieki nad zwierzętami

    bezdomnymi oraz zapobiega bezdomności zwierząt poprzez określenie celów i 

    zadań  realizowanych w roku 2016 w ramach Programu wraz ze wskazaniem

    realizujących  je podmiotów.

 

Cele Programu

§ 2

1. Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu ustawy z dnia 21

    sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r. poz. 856 z późn. zmianami).

2. Zapobieganie bezdomności zwierząt.

3. Edukacja mieszkańców Gminy Brzostek w zakresie humanitarnego traktowania

    zwierząt,  odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, propagowanie

    sterylizacji albo kastracji psów i kotów, adopcji zwierząt domowych.

 

 

Zadania w ramach Programu

§ 3

W ramach Programu Gmina Brzostek realizuje następujące zadania:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt

    gospodarskich;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń   

    drogowych z  udziałem zwierząt;

9) działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym.

 

 

 

 

Wykonawcy Programu

 

§ 4

 

Realizując zadania w ramach Programu Gmina Brzostek współpracować będzie:

1. z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest

    ochrona zwierząt,

2. z Gabinetem Weterynaryjnym z siedzibą przy ul. Mickiewicza 21 w Brzostku

    reprezentowanym przez  lek. wet. Kazimierza Kłęka w zakresie opieki 

    weterynaryjnej nad zwierzętami,

3. z Powiatową Inspekcją Weterynaryjną,

4. z Gospodarstwem Rolnym z siedzibą w Kamienicy Górnej 12 w zakresie

    zapewnienia  miejsca dla zwierząt gospodarskich.

5. z placówkami oświatowymi z terenu Gminy Brzostek.

 

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym

miejsca w schronisku dla zwierząt

 

§ 5

 

1. Zwierzęta bezdomne, zagubione, wałęsające się, pozostające bez opieki

    właściciela  z terenu Gminy Brzostek w sytuacji braku znalezienia nowego 

    właściciela,  przekazywane będą  do schroniska, z którym Gmina Brzostek

    podpisze stosowną umowę.

 

 

Opieka nad wolno żyjącymi kotami

 

§ 6

Opieka nad wolno żyjącymi kotami na terenie Gminy Brzostek realizowana będzie

poprzez:

1. ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące,

2. podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale 

    wolontariuszy, lub/ i organizacji pozarządowych i przedstawicieli Urzędu

3. leczenie kotów wolno żyjących przeprowadzane będzie przez lekarza weterynarii,

    Kazimierza Kłęka, z którym Gmina Brzostek  ma  podpisaną umowę  na 2016 rok

4. dokarmianie wolno żyjących kotów finansowane będzie z budżetu Gminy.

 

 

Odławianie bezdomnych zwierząt

 

§ 7

1. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały

    się lub  zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia

    ich właściciela lub  innej osoby, pod której opieką  trwale dotąd pozostawało.

2. Bezdomne zwierzęta na terenie Gminy Brzostek podlegają stałemu odławianiu

   – zgłoszenia od mieszkańców Gminy o bezdomnych zwierzętach przyjmuje Urząd

     Miejski w Brzostku.

3. Po odłowieniu zwierzęta podlegają w szczególności następującym czynnościom

    i zabiegom:

1) ocenie stanu zdrowia przez lekarza weterynarii;

2) pomocy lekarsko - weterynaryjnej;

3) umieszczeniu w pomieszczeniu przeznaczonym na kwarantannę,

4) po zakończeniu kwarantanny zwierzę poddawane jest niezbędnym szczepieniom  

    profilaktycznym,

5) powiadomieniu Powiatowego Inspektora Weterynarii w przypadkach podejrzenia

    zwierzęcia o chorobę zakaźną,

4. Odławianiem bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Brzostek zajmuje się  

    Gabinet Weterynaryjny z siedzibą przy ul. Mickiewicza 21 w Brzostku

    reprezentowanym przez  lek. wet. Kazimierza Kłęka.

 

 

 

Sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku

 

§ 8

1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku.

2. Zabiegi sterylizacji albo kastracji mogą być prowadzone przez lekarza

   weterynarii z którym Gmina podpisała umowę tj. Gabinetem Weterynaryjnym z

   siedzibą w Brzostku przy ul. Mickiewicza 21 w Brzostku.

 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

 

§ 9

1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt domowych jest realizowane

   przez przekazywanie zwierząt do adopcji, prowadzenie galerii zwierząt  

   przeznaczonych do adopcji na stronie internetowej gminy, organizację imprez

   promujących adopcję zwierząt oraz współpracę w zakresie znajdowania nowych

   opiekunów z organizacjami pozarządowymi statutowo zajmującymi się ochroną

   zwierząt.

 

Usypianie ślepych miotów

 

§ 10

1. Usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych wykonywane będzie wyłącznie

    przez lekarza weterynarii w schronisku dla zwierząt bezdomnych lub w lecznicy

    dla zwierząt w sposób humanitarny.

2. Usługi usypiania ślepych miotów zwierząt bezdomnych finansowanych przez

    Gminę Brzostek  wykonywać będzie Gabinet Weterynaryjny z siedzibą

    przy ul. Mickiewicza 21 w Brzostku, reprezentowany  przez lek. wet. Kazimierza

    Kłęka. 

 

Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym

 

§ 11

1.Gospodarstwo rolne położone w Kamienicy Górnej 12 przyjmuje i zapewnia opiekę

   bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu Gminy Brzostek.

 

 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

 

§ 12

1. Całodobowa pomoc weterynaryjna dla zwierząt poszkodowanych w wypadkach

    komunikacyjnych zapewniona została poprzez zawarcie umowy z Gabinetem

    Weterynaryjnym z siedzibą przy ul. Mickiewicza 21; 39-230 Brzostek  

    reprezentowanym przez lek. wet. Kazimierza Kłęka.

 

Działania o charakterze edukacyjno- informacyjnym

 

§ 13

W ramach programu realizowane są następujące działania o charakterze edukacyjno- informacyjnym:

1) edukacja w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami oraz ich

    humanitarnego traktowania prowadzona środowisku, placówkach oświatowych;

2) propagowanie sterylizacji i kastracji psów i kotów;

3) propagowanie adopcji zwierząt domowych, w szczególności poprzez

   umieszczenie na  stronie internetowej Gminy Brzostek ofert zwierząt skierowanych

   do adopcji.

 

 

Finansowanie Programu

 

§ 14

1. Na realizację Programu na rok 2016 w budżecie Gminy Brzostek zabezpieczono

    środki  finansowe w wysokości  17 000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy

    złotych) z przeznaczeniem na:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w lecznicy weterynaryjnej na okres

    kwarantanny lub schronisku    11500 zł

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie – 500 zł

3) odławianie bezdomnych zwierząt – 1000 zł

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt – 500 zł

5) usypianie ślepych miotów – 500 zł

6) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt

    gospodarskich  – 1000 zł

7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń

   drogowych  z udziałem zwierząt – 2000 zł.

2. Wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu   będzie się odbywało w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych  efektów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, na podstawie umów, których przedmiotem są usługi związane z realizacją Programu.  

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz