Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2016: Nr XXIV/174/16 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok

 

UCHWAŁA Nr XXIV/174/16

RADY MIEJSKIEJ W BRZOSTKU

z dnia 29 grudnia 2016r.

 

 

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzostku na 2017 rok

 

     Na podstawie art.18 a i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 85 Statutu Gminy Brzostek - Rada Miejska w Brzostku uchwala co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzostku

na 2017 rok, stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały  powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik do Uchwały
Nr XXIV/174/16 RM w Brzostku
z dnia 29 grudnia 2016 roku

Plan Kontroli

Komisji Rewizyjnej na 2017 rok

 I kwartał:

1. Informacja na temat stanu zaległości podatkowych za 2016 rok

/ilość dłużników, kwota zadłużenia, podejmowanie czynności egzekucyjnych i uzyskane efekty/.

2. Kontrola wykorzystania środków finansowych przekazywanych z budżetu gminy na działalność klubów sportowych w 2016 roku.

3. Struktura organizacyjna oświaty w Gminie Brzostek

4. Kontrola celowości wydatków z budżetu gminy na działalność ochotniczych straży pożarnych

 

II kwartał:

1. Rozliczenie stowarzyszeń i organizacji pozarządowych z dotacji otrzymanych z budżetu w 2016 r. – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzostku.

2. Kontrola wykonania budżetu za 2016 rok oraz sporządzenie do RIO opinii o wykonaniu budżetu.

3. Kontrola w Samodzielnym Gminnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

 

III kwartał:

1. Kontrola w zakresie terminowości rozpatrywania skarg i wniosków przez Burmistrza Brzostku za I półrocze 2017 roku.

2. Ocena realizacji inwestycji gminnych, działania kontrolne w zakresie realizacji zamówień publicznych. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, promocja gminy.

3. Analiza funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzostku.

 

IV kwartał:

1. Kontrola wydatków bieżących na utrzymanie szkól w powiązaniu z zatwierdzonym projektem organizacyjnym szkoły. 

2. Propozycje stawek podatków i opłat lokalnych na 2018 rok.

3. Analiza i ocena projektu budżetu  oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2018r.

4. Propozycje i opracowanie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.

 

Działania stałe Komisji Rewizyjnej:

Rozpatrywanie spraw, skarg i wniosków kierowanych zgodnie z kompetencją do rozpatrzenia przez Komisję.

drukuj pobierz pdf    

wstecz