Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory Zarządu Miasta, Sołtysów i Rad Sołeckich. »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2017: Nr XXVII/187/17 z dnia 28 marca 2017r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

UCHWAŁA Nr XXVII/187/17

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 28 marca 2017 roku

 

 

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „c” i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) – Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

§ 1.

Postanawia się zaciągnąć długoterminowy kredyt w kwocie 3.400.000,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 2.

  1. Spłata kredytu nastąpi z dochodów własnych gminy z tytułu podatku od nieruchomości w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku.
  2. Obsługa zadłużenia nastąpi z dochodów własnych gminy.
  3. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 4.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń w gminie.

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz